All language subtitles for The.Younger.Brothers.1949.-1

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian Download
cs Czech
da Danish
nl Dutch
en English
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French Download
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish Download
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish Download
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:06,000 --> 00:00:12,074 Umiestnite Va�u reklamu priamo tu. Kontaktujte www.SubtitleDB.org 2 00:01:00,648 --> 00:01:05,728 Po ob�ianskej vojne nastal vzostup notoricky zn�mych dareb�kov ... 3 00:01:05,808 --> 00:01:11,768 ako Jesse Jamesa, Daltonovcov a bratov Youngerov�ch. 4 00:01:11,888 --> 00:01:16,128 Aj ke� v��ina z nich bolo uv�znen�ch ... 5 00:01:16,248 --> 00:01:20,888 bratov Youngerov�ch sa ob�vali a nen�videli ich od Missouri po Minnesotu. 6 00:01:21,008 --> 00:01:24,248 Ale nie t�, ktor� ich naozaj poznali. 7 00:01:41,648 --> 00:01:44,808 Majte trpezlivos�. V�etko p�jde, ako som u� povedal. 8 00:02:14,528 --> 00:02:18,688 Nie s� tu. Ale Jim nap�sal ... - Zdr�ali sa. 9 00:02:18,808 --> 00:02:22,008 Pr�du. - Neviem, Johnny. 10 00:02:22,128 --> 00:02:25,888 Ale ja jednoducho nem��em do�ka� ich znovu vidie�.... 11 00:02:32,528 --> 00:02:36,048 Pri�li. To je Jim Younger a mil� jeho brata. 12 00:02:36,168 --> 00:02:38,248 Mo�no, �e recep�n� nie�o vie. 13 00:02:48,368 --> 00:02:51,928 - Chcete izbu?- �no. - Podp�te sa tu. 14 00:02:55,888 --> 00:03:00,808 S� tu bratia Yangerov�? - Bratia Yangerov�? �iadny z nich. 15 00:03:18,768 --> 00:03:21,088 Dve izby, ha? - Presne tak. 16 00:03:24,488 --> 00:03:26,728 Druh� poschodie, na prednej strane. 17 00:03:42,488 --> 00:03:44,688 �atelina. C�ti� to? 18 00:03:44,848 --> 00:03:49,448 Jim sa pon�h�a, Bob. - Pre�o to nepovie? 19 00:03:49,568 --> 00:03:54,248 Tie� by som chcel znova vidie� Mary. Je tu rovanko kr�sne ako v Missouri. 20 00:03:54,408 --> 00:03:59,848 Viem. Je tu kr�sne a �rodne, ale nie ako doma. 21 00:04:00,008 --> 00:04:04,528 Povedzte mi o tom. Rieky nie s� dos� bahnit�. A �eny ... 22 00:04:04,648 --> 00:04:09,928 M�m nostalgiu pre diev�at� v Missouri, to by som mohol plaka�. 23 00:04:10,088 --> 00:04:15,208 Diev�at� s leskl�mi hned�mi vlasmi a m�kk� hned� o�i. 24 00:04:15,328 --> 00:04:20,648 Viem, �o m� na mysli. Ale mysl�, �e je Jim oble�en� pre diev�a? 25 00:04:20,768 --> 00:04:25,568 Kravata je v poriadku, ale t� ko�e�a ... - Banda vtip�lkov. Po�me. 26 00:05:03,088 --> 00:05:05,408 Vy ste bratia Youngerovci? - �no. 27 00:05:05,528 --> 00:05:09,208 Oto�te a vr�te sa sp� na miesto, odkia� ste pri�li. 28 00:05:09,368 --> 00:05:13,208 Znovu. Nikto nem� pr�vo n�s vyhadzova�. - Pre�o? 29 00:05:13,368 --> 00:05:19,128 Chceme tu zachova� pokoj. Nikto tu na v�s ne�ak�. 30 00:05:19,288 --> 00:05:23,288 Nechcem p�sobi� �iadne probl�my. Pre�o by sme mali? 31 00:05:23,448 --> 00:05:27,328 Sme podmiene�ne prepusten�. Nesmieme �s� do n�ho �t�tu. 32 00:05:27,488 --> 00:05:31,488 Ak to poru��me, mus�me sa vr�ti� do v�zenia. 33 00:05:31,568 --> 00:05:34,768 Chceme len miesto na spanie na nieko�ko najbli���ch t��d�ov. 34 00:05:34,848 --> 00:05:40,728 N�jdite si ho inde. Tu nie ste v�tan�. 35 00:05:42,808 --> 00:05:45,128 Uhnite. 36 00:05:45,248 --> 00:05:47,008 Vypadnime. 37 00:05:56,368 --> 00:06:02,488 Pre�o ste ho nezatkol? - Nesta�il vystreli�. 38 00:06:02,608 --> 00:06:07,728 To e�te prebehlo dobre. - Chcete tak�ch podvodn�kov tu? 39 00:06:07,888 --> 00:06:12,288 Ako povedal: Je tu pokoj, preto�e m�me z�kony a pravidl�. 40 00:06:12,488 --> 00:06:18,168 Pokia� tu zlo�inci za�n� strie�a�, bude s nimi zaobch�dzan� ako s ostatn�mi. 41 00:06:25,368 --> 00:06:28,488 M�te z�ujem o sle�nu Shepard? 42 00:06:30,368 --> 00:06:35,848 Som len zvedav�. To by bolo ka�d� �lovek? 43 00:06:49,568 --> 00:06:51,208 Vst�pte. 44 00:06:57,848 --> 00:07:00,688 �o to rob�? - Bal�m. Idem domov. 45 00:07:00,808 --> 00:07:02,808 Pros�m, Belle. - Po� so mnou. 46 00:07:02,928 --> 00:07:04,808 Vie�, �e nem��em. - Pre�o nie? 47 00:07:04,928 --> 00:07:10,928 Vyzer� to, �e si posadnut� bratmi Youngerov�mi. Pre�o? Nechajte ich tak. 48 00:07:11,048 --> 00:07:15,848 Pripravili ma o moju pr�cu a moju nohu. Zni�ili m�j �ivot. 49 00:07:16,008 --> 00:07:20,568 Preto�e obrali p�r farm�rov? 50 00:07:20,728 --> 00:07:25,648 Odsl��ili si svoje tresty. U� to nie je tvoja vec. 51 00:07:25,808 --> 00:07:30,728 Ni� nevie�. Mus�m ich dosta��. - Pre�o? �o urobili? 52 00:07:30,888 --> 00:07:34,368 Zatia� ni�. Sk�r alebo nesk�r poru�ia svoju podmienku. 53 00:07:34,528 --> 00:07:38,848 Pozri, mal si pr�cu u Pinkertona, ale stratil si ju. 54 00:07:39,008 --> 00:07:43,008 U� nie si policajt. Len �ije� vo sne. 55 00:07:43,128 --> 00:07:48,808 P� mesiasov chod� za nimi a stavia� �ud� proti nim. U� dos�. 56 00:07:48,928 --> 00:07:53,368 Dnes popoludn� to takmer urobili. Nakoniec ich dostanem. 57 00:07:53,488 --> 00:07:56,648 Sk�r, nem��eme �s� domov. Toto je d�le�it�. 58 00:07:56,768 --> 00:08:00,928 Ove�a d�le�itej�ie ako ja? - Netla� na m�a, Belle. 59 00:08:01,048 --> 00:08:04,168 Odch�dzam dnes popoludn� do St. Paul. 60 00:08:20,008 --> 00:08:23,128 T� sadla. - Je mi ��to. 61 00:08:23,248 --> 00:08:28,848 �utujem, �e som sa nechal strhn��. - Mus�me chv��u vydr�a�. 62 00:08:29,008 --> 00:08:33,168 U� sa to nestane znova. Ale ke� som videl Mary ... 63 00:08:33,368 --> 00:08:39,408 Ch�pem to. Ak ak to e�te p�r t��d�ov vydr��me, sme slobodn�. 64 00:08:39,568 --> 00:08:41,168 Niekto prich�dza. 65 00:09:01,288 --> 00:09:05,648 Neutek�me pred �enami, �e? - Chytr� chlapec to rob�. 66 00:09:13,888 --> 00:09:16,128 M��ete pokra�ova�. 67 00:09:23,648 --> 00:09:29,288 Som Kate Shepard, Joelova sestra. - Zmenila si sa. 68 00:09:29,408 --> 00:09:33,568 Chcel som v�s informova� o Joelovi. - Po�uli sme. 69 00:09:33,688 --> 00:09:37,088 Banda, �o v�s nah��ala, sa vr�tila a zastrelila ho. 70 00:09:37,248 --> 00:09:42,288 Mary n�m to nap�sala. Ak� strata. - �no, ve�k� strata. 71 00:09:42,448 --> 00:09:48,088 To je d�vod, pre�o som tu. Chcem, aby ste �li so mnou. - S k�m? 72 00:09:48,168 --> 00:09:53,768 So mnou a Joelov�mi chlapmi. S� to teraz moji chlapi. 73 00:09:53,888 --> 00:09:56,808 M�me pl�n a chcem v�s tam. 74 00:09:56,968 --> 00:10:00,088 V�aka, ale nem�me z�ujem. 75 00:10:01,328 --> 00:10:06,288 Kv�li mne? Preto�e som �ena? �e som sa ujala vedenia? 76 00:10:06,408 --> 00:10:10,288 D�fam, �e nie. Prevzala som vedenie, ke� Joel zomrel a.... 77 00:10:10,448 --> 00:10:14,008 To nie je ten d�vod. - �o potom? 78 00:10:14,208 --> 00:10:18,648 Chceme sa nesk�r zjavi� s �ist�mi rukami v na�om s�dle. 79 00:10:18,768 --> 00:10:23,288 Potom sa vr�ti� do Missouri a sta� sa farm�rmi, ako v�etci ostatn�. 80 00:10:23,448 --> 00:10:28,448 Videla som, �o sa stalo dnes popoludn�. Nenechaj� v�s len tak. 81 00:10:28,528 --> 00:10:33,488 Spom�nam si ve�mi dobre, pre�o ste zdvihli zbrane. 82 00:10:33,568 --> 00:10:36,288 Ako v� otec bol zabit�, a tvoje diev�a. 83 00:10:36,408 --> 00:10:40,368 Va�a farma bola sp�len�, preto�e ste br�nili krajinu, ke� bola plienen�. 84 00:10:40,448 --> 00:10:43,448 A spom�nam si, ako m�j brat le�al vo vlastnej krvi. 85 00:10:43,608 --> 00:10:47,808 Tie� sme, Kate. - To u� je zabudn�t�. 86 00:10:47,928 --> 00:10:52,608 Tak�e by si rad�ej zomrel v posteli? - Ur�ite to bude v mojich sil�ch. 87 00:10:52,688 --> 00:10:59,168 Cole, ke� som bol mal�, ahcela som by� chlapec, ... 88 00:10:59,288 --> 00:11:03,648 aby som mohla by� ako ty a rovnako dobr� na koni a stre�by ako ty. 89 00:11:03,768 --> 00:11:06,848 V��ina �ien nem��e strie�a�. Nenau�ia sa to. 90 00:11:07,008 --> 00:11:12,448 To je len pre mu�ov, hovorili. Ale ja som sa nau�ila. 91 00:11:18,288 --> 00:11:22,368 Ak znovu rozhodnete "by� mu�mi, som na Palmersovom mieste. 92 00:11:29,048 --> 00:11:31,728 Vyzer� to, �e je nebezpe�n� �ena. 93 00:12:38,688 --> 00:12:42,528 Hej, Bob. Jim odi�iel. 94 00:12:43,688 --> 00:12:45,768 Do mesta? - Mysl�m, �e �no. 95 00:12:45,888 --> 00:12:47,488 Mal som konal. 96 00:12:47,608 --> 00:12:51,128 Ale nemohol sa do�ka� stretnutia s M�riou. 97 00:12:51,248 --> 00:12:52,968 Bl�zon. 98 00:12:55,448 --> 00:12:59,568 Nem�m mu to za zl�. - Ja tie� nie. Po�me. 99 00:13:07,768 --> 00:13:11,608 Vyzeral skvele, napriek v�etk�mu. Nie? 100 00:13:22,128 --> 00:13:24,048 Nejde� pre�, Johnny? 101 00:13:24,168 --> 00:13:27,928 Sed�me tu cel� de�. Mo�no nie�o za�ujem. 102 00:13:28,048 --> 00:13:32,408 Mus� by� opatrn�. - Pre�o? Nikto tu nevie, kto som. 103 00:14:13,128 --> 00:14:14,768 Dajte mi tie� jeden. 104 00:14:24,688 --> 00:14:28,008 K�pim v�m drink. - To je od v�s mil�. 105 00:14:29,208 --> 00:14:31,288 Nechajte n�m ju tu. 106 00:14:33,808 --> 00:14:35,568 Na dobr� de�. 107 00:15:13,408 --> 00:15:19,168 Mil��ik, bola som tak vydesen�. - Bol som hl�py. Chcel som �s�. 108 00:15:19,288 --> 00:15:22,248 Je to u� p� mesiacov, tak som chcel pr�s�. 109 00:15:22,408 --> 00:15:25,608 Bude to znovu niekedy pre n�s norm�lne? 110 00:15:27,448 --> 00:15:30,368 Nezmenil si sa. - Ty tie� nie. 111 00:15:30,528 --> 00:15:32,808 Si rovnak� ako v mojich snoch. 112 00:15:38,208 --> 00:15:43,808 Kde je Johnny? - Chcel od�s�. Mal strach. 113 00:15:43,888 --> 00:15:50,128 �iel sa porozhliadnu�. - Urob mi l�skavos�, Mary. - Ak�? 114 00:15:50,248 --> 00:15:54,368 Cho� domov a po�kaj na m�a. - Ve�k� l�skavos�. 115 00:15:54,488 --> 00:16:00,688 Nechcem podmienky, ako dnes. E�te chv��u a som naozaj vo�n�. 116 00:16:00,808 --> 00:16:03,048 P�jdem rovno domov. 117 00:16:03,208 --> 00:16:08,488 Dobre, ak to chce�. - Nie, �e to chcem, ale..... 118 00:16:08,608 --> 00:16:12,848 Postar� sa dobre o seba? - Samozrejme. 119 00:16:13,888 --> 00:16:17,368 Urob�me najv��iu svadbu, ak� kedy Missouri mala. 120 00:16:21,368 --> 00:16:23,128 Idem n�js� Johnnyho. 121 00:16:24,288 --> 00:16:28,288 Chcem, aby si nenar�stla ani centimeter a nestratila ani riasu ... 122 00:16:28,408 --> 00:16:32,568 a na�alej ma milovala. - S�ubujem. 123 00:16:37,848 --> 00:16:39,488 Najslad�� de�. 124 00:16:45,608 --> 00:16:50,768 Videl som, ako ste sa vysporiadal s Youngerovcami. - Nemal som na v�ber. 125 00:16:50,888 --> 00:16:55,248 Dostal som za pravdu. S� to aj na�alej dareb�ci. 126 00:16:55,408 --> 00:16:58,768 Mus�te len postupova� tvrdo. - Na to treba odvahu. 127 00:16:58,928 --> 00:17:03,808 Najm� s oh�adom na ich poves�. - Neboj�m sa bratov Yangerov�ch. 128 00:17:03,888 --> 00:17:08,808 M��em dosta� ka�d�ho z nich. Videl ste, ako utiekli? Ako krysy. 129 00:17:15,008 --> 00:17:17,808 Nehovoril by ste takto, keby tu boli. 130 00:17:22,888 --> 00:17:29,328 Cho�. Vr� sa, ke� bude� chlap. - Nechaj ho. Je pr�li� ve�k� pre teba. 131 00:17:52,328 --> 00:17:54,248 Pozrite sa, on je ozbrojen�. 132 00:18:02,568 --> 00:18:05,248 Zosta�te, kde ste. - Odho� pi�to�, chlap�e. 133 00:18:25,768 --> 00:18:29,608 �erif tu nie je. - Younger zabil Jonasa. 134 00:18:29,768 --> 00:18:32,168 Zabezpe�te, �e nem��e unikn��. 135 00:19:57,248 --> 00:20:02,448 Boli to oni. Kto in�? - Ale vy ste ich nevideli. 136 00:20:02,608 --> 00:20:05,248 Kde ste vlastne bol? - Doma. - Doma? 137 00:20:05,368 --> 00:20:09,568 V�etci boli tak zanepr�zdnen� str�i� mesto. Mus�m ja nie�o zjes�. 138 00:20:09,728 --> 00:20:13,888 M�m n�pad. - Po��vam. 139 00:20:14,048 --> 00:20:17,528 Id� smerom k hranici. Po�k�me na nich a zatkneme ich. 140 00:20:17,688 --> 00:20:23,048 Ak s� bratia a ten chlap�k je s nimi, oni prekro�ia hranicu. 141 00:20:23,208 --> 00:20:27,768 V�etko presne pod�a pravidiel? - Pod�a z�kona. 142 00:20:27,888 --> 00:20:31,528 Vr�time sa do kancel�rie. Ty tie�. 143 00:21:14,888 --> 00:21:17,848 Tak zatia�, chlapci. Nechcem v�s vidie� sp�. 144 00:21:27,008 --> 00:21:32,848 Po�ka�. Ak rozm���aj� ako ja, bud� na n�s �aka� na moste. 145 00:21:32,968 --> 00:21:35,288 Zosta� tu, vybav�me to. 146 00:21:35,448 --> 00:21:40,648 Ale on vyp�lil ako prv�. Johnny skuto�ne ni� neurobil. 147 00:21:40,848 --> 00:21:44,168 Sebaobrana nie je nikdy pre Youngera. 148 00:21:44,328 --> 00:21:50,368 Zajtra r�no dostane� ko�a. Prekro�i� hranice a bude� pokra�ova� domov. 149 00:21:50,448 --> 00:21:53,728 A Mary? - T� tam bude pred tebou. 150 00:21:56,408 --> 00:21:59,768 Pohnite sa. - �oskoro sa uvid�me. 151 00:22:26,848 --> 00:22:28,568 Ticho, ty idiot. 152 00:22:33,168 --> 00:22:36,048 Je tu kr�sne. - To si p�. 153 00:22:37,968 --> 00:22:40,408 �no, je to tu naozaj pokoj. 154 00:22:56,728 --> 00:23:00,328 Tak�e, p�n Ryckman. St�le akt�vny, ako vid�m. 155 00:23:01,288 --> 00:23:04,608 Kde je v� brat? - V�etci sme tu. 156 00:23:04,768 --> 00:23:09,008 V� mal� brat Johnny. - Sp� v Missouri, mysl�m. 157 00:23:09,168 --> 00:23:11,808 Dnes ve�er niekoho zastrelil. - Johny? 158 00:23:11,928 --> 00:23:13,928 Bolo tam ve�a svedkov. 159 00:23:16,928 --> 00:23:21,888 Viete, �e je to hranica? - �no. Chceli sme sa len pozrie�. 160 00:23:22,008 --> 00:23:24,048 M��ete sa pozera�. 161 00:23:25,808 --> 00:23:30,648 �erif m� r�d humor. Niektor�m z n�s sa to nezd� tak vtipn�. 162 00:23:30,848 --> 00:23:34,608 �erif, vr�tite sa do mesta? - Hej, pre�o? 163 00:23:34,768 --> 00:23:38,888 Nie sme tu popul�rny a tu nesmieme nosi� zbrane. 164 00:23:39,008 --> 00:23:41,168 Tak sme �ahko zranite�n�. 165 00:23:41,328 --> 00:23:47,648 M��eme �s� na chv��u s vami? - Samozrejme. Po�me, chlapi. 166 00:24:10,328 --> 00:24:14,808 Sle�na Shepard? Vol�m sa Daniel Ryckman. 167 00:24:14,928 --> 00:24:18,688 M��em �alej? - �o chcete? 168 00:24:18,848 --> 00:24:22,768 Chcem hovori� o nie�om, �o je mo�no lep�ie osamote. 169 00:24:34,168 --> 00:24:37,448 Nepozn�te ma, ale ja viem ve�a o v�s. - Naozaj? 170 00:24:37,608 --> 00:24:40,488 A myslel som na v�s. - Som polichoten�. 171 00:24:40,608 --> 00:24:44,328 Zistil som, pre�o ste tu. 172 00:24:44,488 --> 00:24:47,968 Uva�oval som: �o rob� Cedar Creek tak atrakt�vne ... 173 00:24:48,128 --> 00:24:55,408 pre Kate Shepard a Joelov�ch chlapcov? Ni�. Potom mi za�alo svita�. 174 00:24:55,568 --> 00:24:58,328 Nie je to Cedar Creek, je to River Rock. 175 00:24:58,448 --> 00:25:02,648 Banka, po�ta, peniaze z dan�. 176 00:25:04,288 --> 00:25:07,528 Tu nebudem reagova�. 177 00:25:07,648 --> 00:25:11,288 P�tali sta sa Youngerovcov, �i sa pridaj�. 178 00:25:11,448 --> 00:25:14,808 Oni odmietli. - Povedali v�m to? 179 00:25:14,968 --> 00:25:20,568 To nebolo nutn�. Vo va�om podnikan� s� s vami alebo bez v�s. 180 00:25:20,768 --> 00:25:22,688 Rad�ej by som videl na va�ej strane. 181 00:25:24,248 --> 00:25:29,568 Povedzte mi, p�n Ryckmen. Pre�o ich chcete na mojej strane? 182 00:25:29,728 --> 00:25:31,488 Nen�vid�m ich. 183 00:25:31,648 --> 00:25:36,688 Je ve�a �ud�, �o nem�m rada, ale nechcem strati� svoj �ivot. 184 00:25:36,808 --> 00:25:39,968 Chcem, aby poru�ili svoju podmienku. 185 00:25:40,088 --> 00:25:43,848 Nebudete mi ni� dlhova�. Len po��vajte. 186 00:25:43,968 --> 00:25:47,328 M��ete ich don�ti�, aby sa k v�m priadali, cez Johnnyho. 187 00:25:47,528 --> 00:25:53,488 Youngersovci tvoria jeden celok. Ak dostanete Johnnyho, m�te ich v�etky. 188 00:25:53,648 --> 00:25:59,328 Po�ula som, �e utieklli a pre�li hranicu. Ako je na tom va�a hlava? 189 00:25:59,488 --> 00:26:03,888 Utiekli, ale nie cez hranicu. Skr�vaj� sa. 190 00:26:04,008 --> 00:26:07,608 Bud� chcie� cez hranice a to m��e by� len na jednom mieste. 191 00:26:09,008 --> 00:26:15,248 Nemala som v�s po��va�. M�te podivn� predstavy o mne. 192 00:26:20,608 --> 00:26:23,208 Nemysl�m si, �e ma sklamete. 193 00:26:37,288 --> 00:26:42,088 ��f, chlapci. - Chcem hovori� s Hatchom. Osamote. 194 00:26:50,808 --> 00:26:53,488 Joe je op� opit�. Mal by si na neho dozrie�. 195 00:26:53,608 --> 00:26:56,728 Hovoril som ti, oni s� netrpezliv�. 196 00:26:56,888 --> 00:27:00,848 Sedia tu u� jeden mesiac, �akaj�c na nejak� akciu. 197 00:27:01,008 --> 00:27:05,128 Ak ich budem dr�a� skr�tka, od�du. - Nem��e� to Joeovi urobi�? 198 00:27:05,248 --> 00:27:09,248 Neviem, �i to stoj� za to. - Tie� chce� od�s�? 199 00:27:10,408 --> 00:27:16,568 Nemus� takto so mnou hovori�. - Majte trpezlivos�. Budete odmenen�. 200 00:27:18,448 --> 00:27:21,208 Chcem, aby si pre m�a nie�o urobil. 201 00:27:21,368 --> 00:27:26,568 Ak m�m poveda�, je to v�bec tvoja najv��ia �loha. 202 00:27:26,768 --> 00:27:30,128 K va�im slu�b�m. - Pozn� most na hranici? 203 00:27:31,888 --> 00:27:38,768 Johnny Younger bude chcie� zajtra cez. Prive� ho ku mne. 204 00:28:46,768 --> 00:28:50,928 M��em v�m nejako pom�c�? - Je nejak� dostavn�k do St. Paul? 205 00:28:51,088 --> 00:28:53,648 Je u� pln�. - A zajtra? 206 00:28:53,808 --> 00:28:57,528 Je tie� u� pln�. - Kedy m��em nast�pi�? 207 00:28:57,648 --> 00:29:02,008 Niekedy bud�ci t��de�. - Mus�m na stanicu v St Paul. 208 00:29:02,128 --> 00:29:05,128 Nem��em ... - Je mi ��to, madam. 209 00:29:06,408 --> 00:29:08,808 �akujem. - Nie je za �o. 210 00:29:16,248 --> 00:29:19,248 Najr�chlej��ch p� dol�rov, �o som kedy z�skal. 211 00:33:01,848 --> 00:33:05,688 Jazd� rovnako dobre ako tvoj brat. Vsta�. 212 00:33:08,128 --> 00:33:09,768 Neubl�im ti. 213 00:33:39,808 --> 00:33:41,688 Nasadni na svojho ko�a. 214 00:33:48,968 --> 00:33:52,808 Pros�m, zosta�te. Je mi ��to, ak som v�s vystra�il. 215 00:33:53,768 --> 00:33:56,728 Ako ste sa dostal dovn�tra? - K���om. 216 00:33:56,808 --> 00:34:00,688 Recep�n� tam nebol. On je tam zriedka, ako viete. 217 00:34:00,848 --> 00:34:05,248 Otvoril som dvere a k��� vr�til. - Mysl�m, �e je lep�ie, ke� od�dete. 218 00:34:10,608 --> 00:34:13,448 Mo�no budete chcie� informova� Jimiho o Johnnym. 219 00:34:13,608 --> 00:34:18,688 Odo m�a nebudete po�u�, kde je Jim. Neviem, kde je. 220 00:34:18,808 --> 00:34:23,528 Ja viem. V�avo od kri�ovatky cesty na juh. 221 00:34:23,688 --> 00:34:28,008 T� cesta vedie pozd� jednej rokliny. Maj� tam ulo�en� svoj t�bor. 222 00:34:28,128 --> 00:34:31,688 Povedzte mu, �e Johnny je sp� a pripoj� sa ku Kate Shepard. 223 00:34:31,808 --> 00:34:33,808 On je na Palmerovej farme. 224 00:34:39,008 --> 00:34:41,528 Nezabudnite, na kri�ovatke v�avo. 225 00:35:07,128 --> 00:35:09,768 Myslel som, �e si �la domov? - Johnny je sp�. 226 00:35:09,888 --> 00:35:12,448 Videla si ho? - Pod�a ttoho mrz�ka,... 227 00:35:12,528 --> 00:35:17,128 on sa pripojil ku Kate. Johnny tam teraz zostal, povedal. 228 00:35:17,248 --> 00:35:21,808 Nastra�en� pasca od Ryckmana. - Mus�me to �s� skontrolova�. 229 00:35:21,928 --> 00:35:28,608 V poriadku, Ryckmana alebo Kate? - Kate. Na �u m��em �ahko. 230 00:35:28,728 --> 00:35:32,008 Ako, m��e�? - Idem na vlastn� p�s�. 231 00:35:32,128 --> 00:35:34,688 Ni� tak�. - Pracuje� zrazu s�m? 232 00:35:34,768 --> 00:35:36,448 Len teraz. 233 00:35:43,208 --> 00:35:45,968 Nenasledujte ma. Budem v�s sledova�. 234 00:35:57,248 --> 00:36:00,008 Niekto prich�dza. Zavol�m chlapcov? 235 00:36:00,128 --> 00:36:01,768 Nie, nechaj ma sam�ho. 236 00:36:24,528 --> 00:36:26,728 Pri�iel som za Kate Shepard. - Hej, kate. 237 00:36:35,848 --> 00:36:39,328 Tvoj priate� je unaven�. Po�li ho do postele. 238 00:36:50,528 --> 00:36:55,528 O�ak�vala som �a ove�a sk�r. - Kde je Johnny? 239 00:36:55,648 --> 00:36:59,008 Tak�e ste nepri�iel za mnou? - Idem za Johnnym. 240 00:36:59,128 --> 00:37:03,448 Nie je tu. - Nevad�, ke� sa pozriem? - Nie. 241 00:37:03,568 --> 00:37:07,528 Tu ho nen�jde�. Ale tak �o? 242 00:37:07,688 --> 00:37:11,968 Bola by som rada, keby mi moji priatelia pomohli ako svojmu bratovi. 243 00:37:12,088 --> 00:37:18,048 Alebo sa boj�, �e ho infikujem? - Tvoj druh na neho nep�sob�. 244 00:37:18,168 --> 00:37:22,208 Niekedy si bol tie� "m�j typ". - Mo�no, �e st�le som. 245 00:37:22,328 --> 00:37:24,728 Ale Johnny nie je. 246 00:37:24,848 --> 00:37:29,128 On je len farm�r, nie? - Presne tak. 247 00:37:29,248 --> 00:37:34,448 Dobr� pokus, ale m�a neoklame�. 248 00:37:34,568 --> 00:37:38,688 Chce� sa vr�ti� domov vzia� si diev�inu ako Marie ... 249 00:37:38,848 --> 00:37:42,608 a chodi� po zvy�ok svojho �ivota za pluhom. Znie to pekne, ... 250 00:37:42,728 --> 00:37:49,248 ale to nie je pre teba. Chce� dobrodru�stvo. A �enu, ako ja. 251 00:37:52,928 --> 00:37:57,728 Prv�kr�t, ke� som �a videl, vedel som, �e sa mus�m dr�a� �alej od teba. 252 00:37:59,488 --> 00:38:02,568 Pre�o? - D�vod si mi pr�ve dala sama. 253 00:38:02,688 --> 00:38:05,608 Ale ja nechcem, aby si sa dr�al �alej odo m�a. 254 00:38:14,248 --> 00:38:17,248 Ke� som �a videla, vedela som, �e sa to stane. 255 00:38:17,408 --> 00:38:20,008 Ale ty si vedela, �e sa ni� nezmen�. 256 00:38:21,128 --> 00:38:24,608 Mo�no. - St�le chcem sp� Johnnyho. 257 00:38:25,768 --> 00:38:30,528 Nemala by som to hovori�, ale nem��em. - �o? 258 00:38:30,608 --> 00:38:32,888 Oni ho chytili. Je vo v�zen�. 259 00:38:34,288 --> 00:38:36,608 Daj mi svoju zbra�. - Nebu� hl�py. 260 00:38:36,768 --> 00:38:39,568 Tak idem neozbrojen�. - Cole, nie. 261 00:38:41,128 --> 00:38:42,768 Zastav ho. 262 00:39:02,448 --> 00:39:05,088 Nikdy ned�vaj chlapcovi mu�sk� pr�cu. 263 00:39:14,688 --> 00:39:18,528 Hatch, sme tu. Tu je. 264 00:39:26,568 --> 00:39:28,168 Dos�. 265 00:39:30,488 --> 00:39:33,528 Odve�te ho dnu. - Cliff, Joe. 266 00:39:35,448 --> 00:39:37,088 V�aka. 267 00:40:04,368 --> 00:40:06,288 Je v poriadku? 268 00:40:10,568 --> 00:40:13,808 D�fajme, �e vie�, �o rob�. - Mysl�m, �e �no. 269 00:40:15,408 --> 00:40:19,208 Povedz mi, ak� je pl�n, inak idem �alej. 270 00:40:19,328 --> 00:40:22,448 Predt�m si mal v��iu d�veru vo m�a. 271 00:40:22,608 --> 00:40:26,688 Si m�dra �ena, Kate. Ale napriek tomu �ena. 272 00:40:26,848 --> 00:40:31,128 Sledoval som �a oknom. - �koda, �e si ho nepo�ul. 273 00:40:31,288 --> 00:40:34,768 Povedal, �e to ni� nezmenilo. - Naozaj? 274 00:40:36,328 --> 00:40:40,008 K dispoz�cii peniaze z dan� je doru�en� do banky v River Rock. 275 00:40:40,168 --> 00:40:43,648 To je ve�k� �loha. - Povedal som, �e budete odmenen�. 276 00:40:43,808 --> 00:40:48,208 A oni? - Bud� tam tie�. 277 00:40:48,328 --> 00:40:52,728 Niekto sa bude musie� stara� o n�s. - Bratia ich bud� h�ada�. 278 00:40:52,888 --> 00:40:56,208 Boj� sa? - �no, ve�mi. 279 00:40:56,368 --> 00:41:01,728 Nen�jdu n�s. Ideme do River Rock. 280 00:41:01,848 --> 00:41:05,848 A potom, �o vyl�pime banku a ich obvinia, ... 281 00:41:06,008 --> 00:41:09,648 bud� sa chcie� k n�m pripoji�. 282 00:41:09,768 --> 00:41:16,848 Niekedy nie si slu�n� d�ma. - Tak nech sa chlapci pripravia. 283 00:41:38,208 --> 00:41:40,928 Ako sa c�ti�? - Dobre, �akujem. 284 00:41:50,688 --> 00:41:53,688 Jemn� ruky m�jho anjela str�neho. 285 00:41:55,448 --> 00:41:59,368 Neodch�dzaj. Nechcem, aby si sa odo m�a vzdialila. 286 00:42:16,848 --> 00:42:19,768 Si to ty, Cole? - Johnny. 287 00:42:19,928 --> 00:42:25,848 Zviazali ma. - Jo, m�a tie�. Si v poriadku? 288 00:42:26,008 --> 00:42:30,008 Je mi to ��to, Cole. - Na tom nez�le��. Unikneme im. 289 00:42:30,168 --> 00:42:33,728 Len rob to, �o hovoria. Nebr�� sa. 290 00:42:56,288 --> 00:43:00,848 Nemali sme ho pusti�. - Typ ako Cole nezastav�. 291 00:43:07,928 --> 00:43:11,848 Po�kaj, daj mu trochu viac �asu. - Je mi ��to, Mary. 292 00:43:13,568 --> 00:43:15,368 Idem osedla� kone. 293 00:43:18,328 --> 00:43:21,488 Mali by sme �s�. - Cole chcel, aby ste po�kali. 294 00:43:21,648 --> 00:43:25,568 Po��vate ho v�dy a ... - Patr�me k sebe. 295 00:43:25,728 --> 00:43:31,008 Bob a ja nedostaneme milos� bez Coleho. A Johnny je tam tie�. 296 00:43:32,888 --> 00:43:35,728 Tak�e je pravda, �e Youngerovci s� jedno. 297 00:43:35,848 --> 00:43:41,008 �o som to sakra urobil, �e som si �a zasl��il? 298 00:43:45,808 --> 00:43:47,728 P�jdeme kus s tebou. 299 00:43:55,408 --> 00:43:57,648 D�te mi vedie�, ako to dopadlo? - �no. 300 00:44:05,368 --> 00:44:08,448 Je to upokojuj�ce, budem to robi� �astej�ie. 301 00:45:08,648 --> 00:45:10,288 Idem sa pozrie� dovn�tra. 302 00:45:25,168 --> 00:45:26,808 Hej, Jim. 303 00:45:33,168 --> 00:45:34,808 Pozri sa. 304 00:45:40,688 --> 00:45:43,928 To nei s� veci, ktor� �ena opust�, ke� od�de. 305 00:45:44,088 --> 00:45:46,808 Ona tie� opustila pi�to�? 306 00:45:48,608 --> 00:45:51,128 Uvid�me, �i ju m��eme sledova�. 307 00:46:03,168 --> 00:46:05,128 N� brat Cole. 308 00:46:10,928 --> 00:46:16,568 �o budeme robi�, ke� ich n�jdeme? S� desiati a ozbrojen�. 309 00:46:16,688 --> 00:46:22,088 Existuj� zbrane v Cedar Creek. - Ja zvy�ajne hovor�m tak� blbosti. 310 00:46:22,208 --> 00:46:26,768 Po �tyroch mesiacoch sk��obnej doby bude� myslie� inak. 311 00:47:01,768 --> 00:47:04,928 Kie� by sme mohli �s� do obchodu a k�pi� si zbra�. 312 00:47:05,048 --> 00:47:09,648 A riziko pristihnutia? Mus�me vymyslie� nie�o in�. 313 00:47:20,888 --> 00:47:23,328 Bude� d�va� pozor? 314 00:47:54,528 --> 00:47:56,168 M� nejak� peniaze? 315 00:48:15,608 --> 00:48:18,368 Podaj mi k���e. Horn� z�suvka. 316 00:48:18,528 --> 00:48:23,808 Nie, je mi ��to. Pre�o ste tu? - Ukradol som ko�a. 317 00:48:23,888 --> 00:48:26,688 Tak�e mi nepom��ete? - Nie. 318 00:48:26,808 --> 00:48:30,088 Aspo� uvid�m t� tv�r, ke� sa prebud�. 319 00:48:30,128 --> 00:48:32,128 To je lep�ie. A bavte sa. 320 00:48:38,328 --> 00:48:42,848 Trvalo to dlho. - M��eme. Prv� m�me. 321 00:48:43,008 --> 00:48:46,008 Nikto tu nenos� zbrane. 322 00:48:47,568 --> 00:48:49,168 Pre m�a je to n�dhern�. 323 00:48:55,488 --> 00:48:58,808 St�. Dozadu. E�te. 324 00:49:03,888 --> 00:49:09,088 Ruky dole a cho�te. Nezastavujte, pozer�m na v�s. 325 00:49:10,968 --> 00:49:13,808 �al�ie? - Nebu� chamtiv�. 326 00:49:29,528 --> 00:49:32,488 Unaven�? - �no. 327 00:49:32,608 --> 00:49:35,208 Na��astie nie sme viazan�. 328 00:49:36,968 --> 00:49:40,488 Tlieskam, keby str� zaspala. 329 00:49:40,648 --> 00:49:43,208 Alebo keby som mal zbra�. 330 00:49:45,048 --> 00:49:50,168 �o s nami urobia? - Nebojte sa o ... 331 00:49:50,288 --> 00:49:51,888 Rob, �e sp�. 332 00:50:08,808 --> 00:50:12,248 Prinielsi ti nie�o na jedenie? 333 00:50:12,408 --> 00:50:18,408 Va�a pohostinnos� je vynikaj�ca. Nikdy som nejedol ni� tak chutn�. 334 00:50:34,008 --> 00:50:36,768 �o to rob�? - Ni�. 335 00:50:40,728 --> 00:50:46,728 Myslel som, �e si mi pri�la rozpr�va� �a�k� pr�behy. 336 00:50:53,888 --> 00:50:55,968 Ak� kr�sna noc, �e? 337 00:51:10,848 --> 00:51:13,208 Zd� sa, �e sme si podobn�. 338 00:51:13,408 --> 00:51:19,048 Chcel si t� zbra�, ale tie� si ma chcel pobozka�. 339 00:51:19,168 --> 00:51:23,528 Myslela som na to ist�. Chcel som �a tie� pobozka� ... 340 00:51:23,728 --> 00:51:27,728 ale musela som si by� ist�, tak som odstr�nila n�boje z pi�tole. 341 00:51:27,888 --> 00:51:31,768 Nie si tak r�chla. - Chcela som da� dole puzdro, ... 342 00:51:31,888 --> 00:51:37,168 ale chcela som hra� tvoju hru. Skontroluj, �i je nabit�. 343 00:51:37,328 --> 00:51:42,168 Johnny, cho� pozrie� von. - Hovor�m ti, �e nie je nabit�. 344 00:51:42,288 --> 00:51:44,608 Mo�no mi to chce� uk�za� sama. 345 00:51:44,728 --> 00:51:47,888 Odho� to. Inak brat ide dolu. 346 00:51:48,888 --> 00:51:50,528 To je v poriadku. 347 00:52:03,608 --> 00:52:07,488 Ve�k� �koda. Je to skuto�ne kr�sny ve�er. 348 00:52:12,488 --> 00:52:14,208 Dobr� noc, Cole. 349 00:52:39,568 --> 00:52:43,728 S� tu. Farm�r ne�aleko videl skupinu mu�ov so �enou. 350 00:52:43,888 --> 00:52:48,728 S� v stodole. Pr�ve dostali jes� a s� str�en�. 351 00:52:48,848 --> 00:52:51,688 Pre�o? �o chc� od nich? 352 00:52:51,888 --> 00:52:57,208 Chc�, aby sa Cole, a� dostaneme milos�, k nim pripojil. 353 00:52:57,328 --> 00:53:00,648 Mo�no. Mus�me ich ka�dop�dne oslobodi�. 354 00:53:02,728 --> 00:53:04,808 Ko�ko mu�ov videl ten farm�r? 355 00:53:04,968 --> 00:53:10,048 Po�as d�a nem��eme robi� ni�. Mus�me po�ka� a� do zotmenia. 356 00:53:10,208 --> 00:53:12,208 M� pravdu. 357 00:53:37,208 --> 00:53:40,088 M��em sa pripoji�? - Do toho. 358 00:53:46,048 --> 00:53:51,328 M�te ve�k� sm�d, zrejme. - Iste. 359 00:53:52,568 --> 00:53:55,928 Ona ma dr�� pevne, ako by som bol die�a. 360 00:53:56,088 --> 00:54:00,768 Bl�zniv� si mysl�, �e som ukecan�, ke� pijem ... 361 00:54:00,848 --> 00:54:03,448 a jej skvel� pl�n vykec�m mar�alovi. 362 00:54:04,728 --> 00:54:08,128 Ke� mus�m, viem aj ja dr�a� pevne jazyk za zubami. 363 00:54:32,408 --> 00:54:37,448 Dnes odch�dzame. - Kde? Cirkevn� stretnutie? 364 00:54:37,568 --> 00:54:41,088 Nie, ideme vyl�pi� banku. - My? 365 00:54:41,208 --> 00:54:44,368 �no. Vy idete s nami. 366 00:54:45,608 --> 00:54:49,928 Ni� tak�. - Proti 15 mu�ov nezm��ete ni�. 367 00:54:50,088 --> 00:54:55,768 Tak�e ideme vyl�pi� banku. S bi�om? Alebo dostaneme zbrane? 368 00:54:59,288 --> 00:55:02,248 Johnny tie� dosten jednu. A p�zdro. 369 00:55:02,408 --> 00:55:06,048 Je nabit�? - V banke nepoznaj� rozdiel. 370 00:55:22,088 --> 00:55:25,608 Pr�zdne zbrane. - Ak� m� pl�n? 371 00:55:25,728 --> 00:55:29,648 M��em si predstavi� nieko�ko. Nep��ia sa mi v�etky. 372 00:55:41,768 --> 00:55:44,048 Pr�zdna zbra� je lep�ie ako ni�. 373 00:55:49,728 --> 00:55:53,608 Po�kaj� a� tesne pred uzavret�m. 374 00:55:54,888 --> 00:55:57,248 Potom sa zober� v�etky peniaze z dan�. 375 00:56:04,648 --> 00:56:10,008 Som zl�, ve�mi zl�. 376 00:56:10,088 --> 00:56:13,768 Kde je Joe? - V�era niekde odi�iel. 377 00:56:13,888 --> 00:56:16,568 Mal si ho sledova�. 378 00:56:16,648 --> 00:56:22,608 Potom by som potreboval odvoz. Bude niekde opit�. 379 00:56:23,608 --> 00:56:28,408 To je kr�sne. Ale teraz s t�m aj tak ni� neurob�me. Po�me. 380 00:56:31,008 --> 00:56:34,768 Vid�m pohyb. - Vyzer� to, �e vyr�aj� na cestu. 381 00:56:44,808 --> 00:56:46,448 M� zbra�. 382 00:56:53,928 --> 00:56:57,368 Dali Colovi zbra� a id� pre�. 383 00:56:57,528 --> 00:57:01,008 Never�m tomu. - Mysl�, �e ... 384 00:57:02,528 --> 00:57:05,728 Ona je ve�mi sympatick�. - Nebu� idiot. 385 00:57:16,728 --> 00:57:20,808 P�jde s nami do St. Paul a potom je na�a milos� fakt. 386 00:57:26,168 --> 00:57:30,568 Som 24 hod�n pre� a m�j vlastn� z�stupca sa nech� okradn�� vo v�zen�. 387 00:57:30,688 --> 00:57:32,928 Je to pr�li� tr�pne. 388 00:57:33,088 --> 00:57:37,128 On neklame. V�ne spal. Videl som v�etko. 389 00:57:37,248 --> 00:57:40,608 Ten chlap vliezol dovn�tra a stal sa nevidite�n�m. 390 00:57:40,728 --> 00:57:44,648 Dos�. - Dal peniaze do puzdra ... 391 00:57:44,808 --> 00:57:50,008 tak�e som vedel, �e je �estn�. - Mus�me tvori� skupinu. - Pre�o? 392 00:57:50,128 --> 00:57:53,088 Youngerovci. Mal som pravdu. - Nie, teraz. 393 00:57:53,248 --> 00:57:57,848 Chystaj� sa vyl�pi� banku v River Rocku. Mo�no, �e v tomto okamihu. 394 00:57:57,968 --> 00:58:03,048 River Rock m� dobr�ho �erifa. A ja tam nem��em zasahova�. 395 00:58:03,168 --> 00:58:06,128 Z�kon je ... - Neechate ich �s� svojou cestou? 396 00:58:06,248 --> 00:58:13,648 Som mo�no leniv� �erif, ale p�jdem mojou cestou. 397 00:58:13,728 --> 00:58:18,328 Telegraf sa mi zd� r�chlej��, ne� vy alebo ja na koni. 398 00:58:18,448 --> 00:58:23,888 A e�te urob�te? - �erif m��e robi� svoju pr�cu tu.. 399 00:58:27,648 --> 00:58:31,208 Je podr�den�, ��f. - �no, je trochu popudliv�. 400 00:58:31,368 --> 00:58:35,088 Prejdi na po�te a po�li t�to spr�vu. 401 00:58:45,208 --> 00:58:51,488 Hatch, prestre� tie dr�ty. Potom nem��u po�iada� o pomoc. 402 00:58:53,728 --> 00:58:56,208 Lep�ie so sekerou. 403 00:59:04,648 --> 00:59:07,408 Nie je to zl�. Sta�ilo trochu cvi�i�. 404 00:59:09,448 --> 00:59:12,928 M��ete �s� so mnou. - Nast�p. Tie tie�, Johnny. 405 00:59:24,848 --> 00:59:28,088 Viedia, �o maj� robi�? - Neboj sa. 406 00:59:38,008 --> 00:59:41,928 U� budeme po�u�, ak� je ��el? 407 00:59:42,088 --> 00:59:48,408 Dostanete rozkaz. Nech v�s ni� nenapadne. Hatch m��e strie�a� ako na dr�ty. 408 00:59:48,528 --> 00:59:51,168 Zvl᚝, ke� sa to t�ka teba. 409 00:59:53,088 --> 00:59:57,208 Johnny ideme do mesta. Upravme sa trochu. 410 01:00:06,848 --> 01:00:12,848 �erif hovor� len o z�kone, ale nechal ich utiec� po vra�de. 411 01:00:13,008 --> 01:00:16,568 A teraz sa Youngerovci dop���aj� l�pe�e a on len posiela telegram. 412 01:00:16,728 --> 01:00:21,248 Nem�me �iadny kontakt s River Rock. Nie�o je s k�blami. 413 01:00:21,408 --> 01:00:26,048 Mus�me informova� �erifa. - On je len imit�cia �erifa. 414 01:00:26,208 --> 01:00:29,528 Len hovor�. Ni� nerob�. 415 01:00:29,608 --> 01:00:35,408 Bol som v Missouri, ke� Youngerovci za�ali skazu. Mus�me ich hne� zastavi�. 416 01:00:37,648 --> 01:00:39,848 Budete rad�ej za�it� v kr�me? 417 01:00:39,928 --> 01:00:42,408 Nebudem bra� z�kon do vlastn�ch r�k. 418 01:00:42,528 --> 01:00:45,448 C�tite sa bezpe�nej�ie tu. 419 01:00:45,608 --> 01:00:49,928 Zab�date, �e Jonas bol zastrelen� pri bare jeden�m z Youngerovcov. 420 01:00:56,608 --> 01:01:02,648 P�jdete s n�m? - Mus�m vedie�, �o som za�. 421 01:01:14,328 --> 01:01:16,128 Nalej mi drink, Red. 422 01:01:30,688 --> 01:01:35,528 Tu sa zastavili. - Na �o strie�ali? 423 01:01:35,688 --> 01:01:39,008 Mal si pravdu. Id� pracova�. 424 01:01:42,928 --> 01:01:46,648 Ale kde ju maj�? Nie�o v River Rock? 425 01:01:46,808 --> 01:01:50,768 M��u potrebova� nejak� pomoc? - Nebudeme sa ich p�ta�. 426 01:01:50,968 --> 01:01:54,168 Bude to prv� raz, �o zmar�me nejak� l�pe�. 427 01:02:11,288 --> 01:02:14,568 R�chlo do banky, sestra, ne� zatvoria. 428 01:02:14,728 --> 01:02:16,328 M��ete napred? 429 01:02:37,088 --> 01:02:41,448 D�me jeden? - Najprv do banky, ne� sa zavrie. 430 01:02:43,808 --> 01:02:46,248 Po�me Pete, banka �oskoro zatvor�. 431 01:02:56,888 --> 01:03:01,408 T� dvaja. - Mali sme pravdu. �o budeme teraz robi�? 432 01:03:01,528 --> 01:03:05,088 �o v�etci: Do banky predt�m, ne� zatvoria. 433 01:03:23,088 --> 01:03:26,168 Je to pekn� pr�ca s mal�m oh�ostrojom. 434 01:03:32,128 --> 01:03:36,328 Kie� by tu bol m�j brat. Ja sama m�m m�lo znalost�. 435 01:03:36,488 --> 01:03:40,728 Chceme si tu k�pi� dom. V�etky na�e veci s� v St. Paul ... 436 01:03:40,848 --> 01:03:45,928 a na�e peniaze s� tam v banke. Chceme si tu zalo�i� ��et. 437 01:03:46,088 --> 01:03:49,608 A n�sledne prenies� v�etko? - �no. 438 01:03:54,928 --> 01:03:56,808 Kde je tem m�j brat? 439 01:04:00,408 --> 01:04:03,848 �iadne blbosti, inak ste m�tvi. 440 01:04:07,688 --> 01:04:09,288 Tu je. 441 01:04:11,328 --> 01:04:15,728 M�j brat John. Toto je p�n Hendricks. On n�m m��e pom�c� k�pi� dom. 442 01:04:15,888 --> 01:04:21,168 Te�� ma. Ak m��em nie�o urobi� ... - R�d podnik�m s odborn�kom. 443 01:04:21,248 --> 01:04:25,968 Banka m� konanie s p�r pekn�mi budovami. Idem pre zlo�ky. 444 01:04:34,008 --> 01:04:35,688 L�pe�. Na zem. 445 01:04:54,768 --> 01:04:57,248 Zosta�te tam. - Zastrie�a� ma. 446 01:05:00,168 --> 01:05:01,728 Chy� tie zbrane. 447 01:05:15,968 --> 01:05:18,248 Johnny, Cole, po�me. 448 01:05:48,088 --> 01:05:51,568 Chlapi, vr�te peniaze sp� do banky. 449 01:05:51,648 --> 01:05:53,448 Sp� do banky? 450 01:06:21,888 --> 01:06:23,488 Tam id�. 451 01:06:39,488 --> 01:06:43,528 Pre�o to? - Zisti�, �i som st�le presn�. 452 01:06:43,648 --> 01:06:45,328 Teraz si to dok�zal. 453 01:06:45,448 --> 01:06:48,328 A ja nechcem, aby spr�va dorazila do St. Paul. 454 01:06:48,448 --> 01:06:52,888 Pr�ve sme prekazili l�pe�. - To ni� neznamen�, ke� si vol� Younger. 455 01:08:07,488 --> 01:08:10,608 Chalani, pom��te mi. 456 01:08:59,968 --> 01:09:02,528 To bol �ikovn� pl�n, Cole. - To si p�. 457 01:09:19,008 --> 01:09:21,368 Teraz m��eme da� pre� tie zbrane. 458 01:09:40,328 --> 01:09:42,768 �o sa deje. Boj� sa zajtraj�ka? 459 01:09:47,048 --> 01:09:53,208 M�me dobr� �ancu. Ak nebud� �iadne s�a�nosti, m�me milos�. 460 01:09:53,368 --> 01:09:59,208 Ak tie k�ble neopravia, nebud� po�u� o l�pe�i, nebude probl�m. 461 01:09:59,328 --> 01:10:01,768 Nebud� ni� po�u�. 462 01:10:41,848 --> 01:10:45,208 Subjekty zvl�dli svoju podmienku dobre. 463 01:10:45,368 --> 01:10:49,528 Vo vyhl�sen� �erifa Cedar Creek ... 464 01:10:49,648 --> 01:10:55,368 �e bolo nepriate�stvo niko�k�ch �ud� ... 465 01:10:55,488 --> 01:10:59,128 a na�iel niko�ko �a�kost� pri ich ceste. 466 01:10:59,328 --> 01:11:04,488 �rady odpor��aj� udeli� milos�. 467 01:11:05,488 --> 01:11:09,448 V tomto pr�pade, p�ni, nevid�m �iadny d�vod pre v�s ne ... 468 01:11:14,528 --> 01:11:18,608 Chcel by som hovori� pred rozhodnit�m. - A kto ste vy? 469 01:11:18,768 --> 01:11:24,288 M��em nie�o poveda�? M� pr�vo hovori� a by� vypo�ut�. 470 01:11:24,448 --> 01:11:30,768 Ale p�n Ryckman pri�iel o pr�cu, preto�e n�s nemohol chyti�. 471 01:11:30,928 --> 01:11:34,728 On kr�va, preto�e spadol z ko�a, ke� n�s nah��al. 472 01:11:34,888 --> 01:11:40,928 Chce, aby sme boli aj na�alej potrestan�. Je za t�m jeho nepriate�stvo. 473 01:11:41,088 --> 01:11:46,208 Odkedy sme vonku z v�zenia, sledoval n�s a �tval proti n�m �ud�. 474 01:11:46,368 --> 01:11:48,568 Chcel n�s prin�ti� poru�i� podmienku. 475 01:11:48,728 --> 01:11:53,128 M�j vz�ah k Youngerovcom a ich n�zory tu nez�v�ia. 476 01:11:53,288 --> 01:11:55,128 Prich�dzam s faktami. 477 01:11:55,328 --> 01:12:01,168 V�era sa dopustili v River Rocku l�pe�e s gangom 15 mu�ov. 478 01:12:01,248 --> 01:12:07,568 Je to jednoduch� si to overi�. Je telagraf do River Rocku. 479 01:12:07,688 --> 01:12:11,968 Po�lite spr�vu �erifovi a povedzte, �e �ak�me na jeho odpove�. 480 01:12:15,488 --> 01:12:18,848 Nevid�m d�vod, pre�o by sme str�cali �as. 481 01:12:19,008 --> 01:12:24,048 M��em to dok�za�. Jeden z nich bol mnou v�era zasiahnut�. 482 01:12:24,168 --> 01:12:27,928 Ten mu� je bl�zon. Pozrite sa sami. - �iadne vidite�n� diery po gu�k�ch. 483 01:12:28,048 --> 01:12:30,488 Zosta�te v pokoji. 484 01:12:34,528 --> 01:12:37,608 Dostal som to v�era? Kde? 485 01:12:37,728 --> 01:12:40,488 Tu. - Tu? 486 01:12:40,688 --> 01:12:44,688 P�ni, ak �no, bol by som schopn� urobi� toto. 487 01:12:48,368 --> 01:12:52,088 Ale, ak sa chcete e�te presved�i�. - To nie je nutn�. 488 01:12:52,248 --> 01:12:55,488 Toto bolo naru�enie verejn�ho poriadku ... 489 01:12:55,648 --> 01:13:01,968 a ukazuje sa, �e do�lo k tomu v sku�obnej dobe. Ale ako som u� chcel poveda�: 490 01:13:02,128 --> 01:13:03,768 va�a milos� je fakt. 491 01:13:06,448 --> 01:13:10,128 To je Bob. Dostali milos�. - Blaho�el�m. 492 01:13:11,088 --> 01:13:15,048 Mary, podarilo sa. - Cho� od nej. 493 01:13:15,968 --> 01:13:19,968 Som z nov�n. Ste Cole Younger? Ak... 494 01:13:20,128 --> 01:13:23,328 Osl�vime to ve�er doma. Johnny n�s �ak�. 495 01:13:31,528 --> 01:13:36,328 �o sa stalo? - Pod�a z�kona s� teraz vo�n�. 496 01:13:36,448 --> 01:13:40,568 Ale e�te neskon�ili so mnou. - �o �ak�me? 497 01:13:47,608 --> 01:13:51,408 Pre�o si nepovedal, �e si zranen�? - St�le sme chceli milos�, nie? 498 01:14:03,768 --> 01:14:07,688 Mal by �s� k lek�rovi. - Doma, v bezpe��, v Missouri. 499 01:14:07,808 --> 01:14:10,728 Od tejto chv�le bude� po��va� n�s. 500 01:14:10,808 --> 01:14:15,128 Som v pohode. Je to len p�r kilometro k hranici. 501 01:14:16,648 --> 01:14:19,688 Od�deme akon�hle pr�de Johnny. 502 01:14:27,328 --> 01:14:30,408 Teraz ich m��eme vyrie�i� naraz. 503 01:15:05,048 --> 01:15:08,648 Pripravte povrazy. Pozriem, �i ten chlapec st�le �ije. 504 01:15:35,808 --> 01:15:37,408 Vsta�. 505 01:15:42,208 --> 01:15:43,848 Cho�. 506 01:15:56,568 --> 01:15:58,688 Povedz im, aby odlo�ili zbrane. 507 01:15:58,848 --> 01:16:02,288 Zlo�te zbrane. - Inak ho zastrel�m. 508 01:16:02,448 --> 01:16:04,448 Robte, �o hovor�m. 509 01:16:06,448 --> 01:16:08,088 Dozadu. 510 01:16:16,808 --> 01:16:20,248 Hej, Jim. - �o si o tom mysl�? 511 01:16:20,368 --> 01:16:25,488 St�le n�s chcete obesi�? - Pokra�ujte, p�n Ryckman. Pohyb. 512 01:16:26,528 --> 01:16:28,728 Je to ��m �alej lep�ie. 513 01:16:28,888 --> 01:16:32,048 U� nie si mlad�� brat. 514 01:16:37,368 --> 01:16:39,088 Po�me domov. 515 01:16:41,648 --> 01:16:44,408 Ve�a ��astia. Vid�m, �e sa sna��te uvo�ni�. 516 01:16:44,528 --> 01:16:47,408 Mo�no, �e niekto pr�de. - Niekedy. 517 01:16:49,528 --> 01:16:55,408 Vo�n� preklad z holandsk�ch titulkov gogo 518 01:16:56,305 --> 01:17:02,580 Podpo�te n�s a sta�te se VIP �lenem bez reklam skrze www.SubtitleDB.org 45837

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.