All language subtitles for Zombies- The Beginning 2007 RERiP.DVDRiP.XViD-HoRRoRFReaKK

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch
en English
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish Download
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish Download
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:00,040 --> 00:00:19,040 WWW.PODNAPISI.NET 2 00:00:22,040 --> 00:00:25,320 Primetio sam jednog �oveka na splavu! Zva�u spasioce! 3 00:00:37,680 --> 00:00:40,200 Pomo�! 4 00:00:42,106 --> 00:00:43,881 Po�urite! -Idemo tamo! 5 00:00:45,080 --> 00:00:47,640 Dole, spustite me dole! 6 00:00:50,760 --> 00:00:53,120 Vreme se sve vi�e pogor�ava. Po�uri kako zna�! 7 00:00:54,960 --> 00:00:58,880 Mo�e, hajde, di�i nas! 8 00:01:09,920 --> 00:01:12,240 Jo� je �iva! 9 00:01:16,600 --> 00:01:20,080 Bo�e, jo� je �iva! Odnesimo je u bolnicu! 10 00:01:57,880 --> 00:01:59,160 Postarajte se brzo za nju! 11 00:02:02,800 --> 00:02:05,480 U redu, pribli�ite se malo! -Hajde. 12 00:02:06,573 --> 00:02:11,683 Jedan... Da, hajde sad! Stavite je na nosila! 13 00:02:12,224 --> 00:02:14,312 Odmakni se malo. -Va�i. Hajde sad. 14 00:02:14,658 --> 00:02:18,729 Dobro. Polako sad. -Kre�emo. -U redu. 15 00:02:25,600 --> 00:02:29,640 Op�ta bolnica u isto�noj Aziji 16 00:03:44,000 --> 00:03:45,680 Kako ste danas? 17 00:03:46,440 --> 00:03:47,920 Mnogo bolje. 18 00:03:49,880 --> 00:03:53,440 Gde sam ja? Otkad sam ovde? 19 00:03:53,475 --> 00:03:55,440 Ovde ste nedelju dana. 20 00:03:56,760 --> 00:03:59,280 �ini mi se da je ovo samo san. 21 00:04:09,000 --> 00:04:10,720 Uzmite ovo. 22 00:04:21,760 --> 00:04:24,080 Doktore, do�ite brzo! 23 00:04:28,840 --> 00:04:32,164 Smirite se, smirite se! 24 00:05:04,840 --> 00:05:07,048 Pomo�! 25 00:05:36,480 --> 00:05:38,082 Opet ste imali lo� san? 26 00:05:38,250 --> 00:05:41,981 Da�u vam malo ovoga, pomo�i �e vam da zaspite. 27 00:05:49,120 --> 00:05:51,780 Sad �e vam biti bolje. Vide�ete. 28 00:05:52,720 --> 00:05:55,100 Svaka no� je ista kao ta. 29 00:05:57,960 --> 00:05:59,780 Nikad me ne�e ostaviti na miru. 30 00:06:02,280 --> 00:06:06,166 Ne znam koliko puta treba da ka�em 31 00:06:06,301 --> 00:06:09,445 jednu te istu pri�u, iznova i iznova. 32 00:06:09,480 --> 00:06:14,560 U redu. Ka�ete da je Dark Star eksplodirao iz nepoznatih razloga 33 00:06:14,595 --> 00:06:16,380 kad ste se vra�ali prema kopnu. 34 00:06:16,440 --> 00:06:21,525 Imate li pojma koliki je gubitak uni�tenje broda? 35 00:06:21,560 --> 00:06:25,880 Oko 15 miliona dolara. Uklju�uju�i i skupocene nau�ne opreme. 36 00:06:25,915 --> 00:06:28,600 A osiguravaju�e dru�tvo nam ne�e platiti ni�ta. 37 00:06:28,635 --> 00:06:31,485 A mi ne znamo prave razloge. 38 00:06:31,520 --> 00:06:35,965 Dark Star, koji je usmeren prema jednom nepoznatom ostrvu... 39 00:06:36,000 --> 00:06:41,640 i �im ste kro�ili nogom na kopno, napali su vas stra�na bi�a, 40 00:06:41,675 --> 00:06:44,120 koji su bili ni�ta drugo do �ivi mrtvaci! 41 00:06:44,155 --> 00:06:46,000 Da, ta�no! 42 00:06:47,360 --> 00:06:50,936 �ivi mrtvaci. Zombiji. 43 00:06:51,680 --> 00:06:56,236 Nazovite kako ho�ete, ali jedno je sigurno: 44 00:06:56,500 --> 00:07:01,000 ova bi�a su ubila moju posadu, 45 00:07:01,500 --> 00:07:04,500 i verovatno su oni uni�tili va� prekrasan brod. 46 00:07:04,520 --> 00:07:08,200 Prema zvani�nim izjavama, nema �vrstih dokaza 47 00:07:08,235 --> 00:07:10,600 da postoji jedno takvo ostrvo! 48 00:07:13,800 --> 00:07:17,360 Znam. Nije zabele�en ni na jednoj mapi. 49 00:07:18,200 --> 00:07:19,685 Ali bila sam tamo! 50 00:07:19,720 --> 00:07:23,080 �ta je utvr�eno tokom istrage? 51 00:07:23,400 --> 00:07:28,200 Ostrvo je nestao uzrokom jedne prirodne katastrofe. 52 00:07:28,235 --> 00:07:31,117 Zato ga nema ni na jednoj mapi. 53 00:07:31,152 --> 00:07:34,316 Ka�em vam da to ostrvo postoji! 54 00:07:34,351 --> 00:07:37,480 Tamo je i nastanjen je tim bi�ima! 55 00:07:40,160 --> 00:07:46,014 Slu�ajte, ve� znam kako �e se ovo zavr�iti. 56 00:07:46,156 --> 00:07:51,040 Ali ta bi�a postoje i tamo su. 57 00:07:51,115 --> 00:07:54,640 Hvala, doktore, to bilo dovoljno. 58 00:07:54,675 --> 00:07:56,805 Ne slu�ate me! 59 00:07:56,840 --> 00:08:01,479 Videla sam ih! Tamo bi�a su tamo! -Dosta je bilo! 60 00:08:01,614 --> 00:08:03,080 Saslu�anje je gotovo. 61 00:08:05,040 --> 00:08:08,525 Ne, nije dovoljno, prokletstvo! 62 00:08:08,560 --> 00:08:11,640 Kada bi jedan od tih monstruma do�lo �ak dovde, 63 00:08:11,680 --> 00:08:14,680 ne biste onda rekli da je saslu�anje gotovo! 64 00:08:15,321 --> 00:08:18,821 I sva ta sranja za koja mislite da su va�na, 65 00:08:19,120 --> 00:08:24,000 su dobra samo da time izbri�ete svoje guzice! 66 00:08:24,960 --> 00:08:28,320 Ka�ite mi �eron, uzimate li neke sedative? 67 00:08:28,355 --> 00:08:31,680 To vam pi�e u psiholo�kom izve�taju. 68 00:08:33,200 --> 00:08:38,320 Du�evno stanje vam je prili�no instabilno. 69 00:08:39,760 --> 00:08:42,805 Patite od hroni�ne manije proganjanja. 70 00:08:42,840 --> 00:08:45,560 I fali vam sposobnost logi�kog razmi�ljanja. 71 00:08:45,595 --> 00:08:50,600 Ru�na ve�tice! Volela bih da vas vidim 72 00:08:50,635 --> 00:08:53,897 kako vas jure ti monstrumi... 73 00:08:53,932 --> 00:08:57,160 poku�avaju�i da vam popiju krv! 74 00:08:57,520 --> 00:08:59,845 Shvatamo kako se ose�ate! 75 00:08:59,880 --> 00:09:04,040 Ali od ovoga trenutka vi ne pripadate na�oj kompaniji! 76 00:09:04,041 --> 00:09:07,941 Savetujem vam da po�nete da se brinete o sebi 77 00:09:08,040 --> 00:09:12,200 a ne sa ovim neverovatnim, takozvanim mrtvim bi�ima! 78 00:09:14,240 --> 00:09:17,260 �est meseci kasnije 79 00:09:17,261 --> 00:09:19,261 Hram Vat Sung 80 00:11:16,160 --> 00:11:17,760 Sestro? 81 00:11:22,560 --> 00:11:24,640 Imate posetu. 82 00:11:48,720 --> 00:11:53,400 Dobar dan, �eron! Ja sam Pol Barker, iz kompanije Tajler Ink. 83 00:11:55,960 --> 00:11:59,880 Znamo da je istina to �to ste rekli. 84 00:12:05,720 --> 00:12:07,560 Verujemo u va�u pri�u. 85 00:12:08,560 --> 00:12:13,160 Tajler Ink je poslao jednu grupu doktora da na�e ostrvo, 86 00:12:13,195 --> 00:12:18,037 i neke uzorke... i kako ste rekli, �ive mrtvace. 87 00:12:18,072 --> 00:12:22,880 A uzorke je kompanija poslala na jedno drugo ostrvo, 88 00:12:22,915 --> 00:12:26,240 pre oko �est meseci. 89 00:12:27,760 --> 00:12:31,640 Pre nekoliko nedelja smo izgubili kontakt sa njihovom bazom. 90 00:12:31,675 --> 00:12:34,960 A sad organizujemo jednu spasila�ku ekspediciju. 91 00:12:34,995 --> 00:12:36,957 Voleli bismo da i vi u�estvujete. 92 00:12:36,992 --> 00:12:38,885 Ne znamo �ta se desilo na ostrvu. 93 00:12:38,920 --> 00:12:40,800 Mo�da je samo re� o prekidu komunikacije. 94 00:12:41,360 --> 00:12:45,880 Ali ako bi iskrslo ne�to lo�e, trebali biste nam. 95 00:12:45,915 --> 00:12:48,880 Kao savetnik. 96 00:12:50,160 --> 00:12:52,000 Nisam zainteresovana. 97 00:12:52,800 --> 00:12:55,725 Potpuno ste u pravu. 98 00:12:55,760 --> 00:12:58,560 Sad je va� um zaokupljen molitvom, 99 00:12:58,960 --> 00:13:01,200 �ta ako bismo vam ponudili jedan posao 100 00:13:01,852 --> 00:13:04,820 kao biolog u na�oj kompaniji? 101 00:13:05,240 --> 00:13:09,280 Tajler Ink Vam je spremio jedan veoma dare�ljiv ugovor. 102 00:13:10,320 --> 00:13:12,605 Ako po�em sa vama, naravno. 103 00:13:12,640 --> 00:13:16,440 Li�no, ne verujem da �ete dobiti bolju ponudu od ovoga. 104 00:13:16,475 --> 00:13:18,280 Nemojte da propustite. 105 00:13:21,040 --> 00:13:22,760 Rekla sam: ne! 106 00:13:24,480 --> 00:13:28,520 Molim vas, odlazite. Ne vra�am se tamo. 107 00:13:29,320 --> 00:13:31,320 Ne mo�ete me prisiliti. 108 00:13:31,360 --> 00:13:36,730 Slu�ajte, nazovite me ako se predomislite. Va�i? 109 00:15:48,560 --> 00:15:52,760 Ne mogu pobe�i od svojih no�nih mora. 110 00:16:27,040 --> 00:16:30,600 Podmorni�ka baza; jugoisto�ni Pacifi�ki okean 111 00:16:33,520 --> 00:16:36,000 Svi su na broju, �ekamo va�e nare�enje, gdine! 112 00:16:40,960 --> 00:16:43,520 Imamo problem na jednom ostrvu, 113 00:16:43,555 --> 00:16:45,765 i nas su zvali... 114 00:16:45,800 --> 00:16:49,520 da re�imo taj problem, �togod je to! 115 00:16:50,320 --> 00:16:55,680 O�ekujem da �ete maksimalno ulo�iti svoje napore. 116 00:16:56,680 --> 00:17:01,553 U suprotnom slu�aju, mogu vam re�i 117 00:17:01,972 --> 00:17:06,033 da �ete za�aliti �to se niste prijavili na policijsku akademiju! 118 00:17:07,920 --> 00:17:09,628 Jasno? 119 00:17:09,833 --> 00:17:11,260 Mogu li ra�unati na vas? 120 00:17:12,412 --> 00:17:17,979 Jer ako ne, li�no �u vam i�utirati guzice! 121 00:17:18,114 --> 00:17:20,220 Tra�im dozvolu da pri�am, gdine! -�ta je, Tompson? 122 00:17:20,360 --> 00:17:23,360 �ta zna�i re� "problem" u va�oj re�enici, gdine? 123 00:17:24,040 --> 00:17:26,490 Sve �to smo uspeli saznati je... 124 00:17:27,048 --> 00:17:31,199 da nemamo nikakvog kontakta sa bazom na ostrvu. 125 00:17:31,334 --> 00:17:36,507 I da su se neki mrtvi vratili u �ivot! 126 00:17:38,440 --> 00:17:40,740 Gdine, tra�im dozvolu da pri�am, gdine! -Da? 127 00:17:40,775 --> 00:17:43,040 Kako to mislite da su se vratili u �ivot, gdine? 128 00:17:43,075 --> 00:17:47,160 �ivi mrtvaci! -Mislite na zombije? 129 00:17:47,440 --> 00:17:49,520 Kao D�ord� Romero? 130 00:17:49,720 --> 00:17:51,833 Gdine, vi to ozbiljno? 131 00:17:52,320 --> 00:17:56,762 Do�ite ovamo, doktore! Ubedite ih. Ako mo�ete. 132 00:17:56,855 --> 00:17:58,151 Hvala. 133 00:17:58,320 --> 00:18:02,200 Na� brod se nasukao na jedno nepoznato ostrvo. 134 00:18:02,960 --> 00:18:08,940 To ostrvo je nastanjeno tim bi�ima, a to zna�i da oni nisu ljudi. 135 00:18:09,240 --> 00:18:10,920 Mrtvi su se vratili u �ivot, 136 00:18:11,622 --> 00:18:17,540 i svakoga koga su ujeli, postao je jedan od njih. 137 00:18:18,320 --> 00:18:22,348 Jedan od �ivih mrtvih... -Mani se tih sranja, �e�eru! 138 00:18:23,824 --> 00:18:25,098 Ko �e jo� biti sa nama? 139 00:18:25,121 --> 00:18:26,521 Nas su poslali... 140 00:18:26,600 --> 00:18:28,120 Posla�emo ih nazad pod zemlju! 141 00:18:28,155 --> 00:18:29,960 Zavr�ili ste? 142 00:18:31,440 --> 00:18:36,920 Ova bi�a koju sad ismejavate su ubila svu moju posadu. 143 00:18:36,955 --> 00:18:41,360 Ubili smo ih, ali oni su opet ustali iz mrtvih. 144 00:18:42,040 --> 00:18:45,360 Ne mo�ete ubiti to �to je ve� ionako mrtvo! 145 00:18:46,160 --> 00:18:48,560 Vodni�e, izvr�ite svoj plan! 146 00:18:48,595 --> 00:18:50,800 Da, gdine! 147 00:18:51,400 --> 00:18:56,320 �uli ste svog �efa! Krenite punom parom! Pokret! 148 00:19:22,080 --> 00:19:25,640 Pripremite se na uronjavanje! 149 00:19:27,400 --> 00:19:30,080 Pripremite se na uronjavanje! Uronite na 150 stopa! 150 00:19:39,280 --> 00:19:40,280 Roni, roni! 151 00:19:54,280 --> 00:19:56,760 Svi motori su spremni na uronjavanje! Ponavljam! 152 00:19:57,240 --> 00:19:58,765 Potvr�eno! 153 00:19:58,800 --> 00:20:02,840 1-5-0 stopa. Skretanje 5 stepeni. 154 00:20:13,720 --> 00:20:16,000 Uronjavanje je uspe�no izvr�eno. Prijem. 155 00:20:16,720 --> 00:20:18,320 Slatka moja mala. 156 00:20:21,840 --> 00:20:23,920 Ophodi se prema njoj sa po�tovanjem. 157 00:20:26,840 --> 00:20:30,040 Sve je �isto, gdine. Ponavljam. Mo�emo nastaviti put. 158 00:20:40,760 --> 00:20:43,800 Gdine, potvr�ujem da smo uspe�no dostigli dubinu za uronjavanje. 159 00:20:50,440 --> 00:20:51,660 �ta nas �eka na kopnu, vodni�e? 160 00:20:51,680 --> 00:20:54,280 Rutinska spasila�ka procedura. 161 00:20:55,440 --> 00:20:58,120 Ako ima pre�ivelih, spasi�emo ih. 162 00:20:58,480 --> 00:21:01,080 Bilo ko poku�ava da nas spre�i u tome, 163 00:21:01,120 --> 00:21:03,080 ima�e problema sa nama. Jako prosto. 164 00:21:04,440 --> 00:21:06,520 Hej, nadam se da su nam ovi zombiji... 165 00:21:06,560 --> 00:21:10,400 ostavili par dobrih devojaka, da ih spasemo! 166 00:21:20,120 --> 00:21:24,200 Kao �to sam ve� rekao, ove poruke... 167 00:21:26,960 --> 00:21:32,480 Svi neka se pripreme za izronjavanje! 168 00:21:40,640 --> 00:21:46,600 �enu i decu �emo evakuisati u vozila! 169 00:21:46,835 --> 00:21:50,480 Da, gdine! -Je li to svima jasno? -Da, gdine! 170 00:21:50,520 --> 00:21:53,645 Spremni smo da izronimo na povr�inu! 171 00:21:53,680 --> 00:21:59,651 Ko nas napadne, isecka�emo ga, isecka�emo ga, isecka�emo ga! 172 00:22:00,086 --> 00:22:01,618 Da, gdine! 173 00:22:01,944 --> 00:22:03,888 Upravljanje kompresorom za izronjavanje. 174 00:22:03,923 --> 00:22:05,360 Sve je u redu sa kompresorom, gdine! 175 00:22:21,400 --> 00:22:24,320 U redu, hajde da izvidimo situaciju! 176 00:22:28,560 --> 00:22:30,140 Pripremite se za pristajanje na kopno! 177 00:22:46,800 --> 00:22:49,058 Pokret, vojni�e! 178 00:22:53,520 --> 00:22:55,680 Hajde, nemamo celu no� za iskrcavanje! 179 00:23:00,440 --> 00:23:02,340 Pokret, dame! 180 00:23:07,380 --> 00:23:09,026 Pokret! 181 00:23:29,480 --> 00:23:31,520 Idite i izvidite teren, sad! 182 00:23:48,360 --> 00:23:49,780 Sve je �isto, gdine! 183 00:23:51,040 --> 00:23:52,400 Pokret! 184 00:24:04,520 --> 00:24:06,120 Sve funkcioni�e! 185 00:24:07,720 --> 00:24:09,760 Sve �to nam je potrebno! 186 00:24:21,686 --> 00:24:26,211 U redu! Svi napolje, pokret! Pazite gde stajete! 187 00:24:26,546 --> 00:24:29,608 Pokret! Pokret! Pokret! 188 00:24:31,721 --> 00:24:33,140 Hajde! 189 00:24:35,880 --> 00:24:38,960 Vodni�e, krenite prema nazna�enoj poziciji! 190 00:24:40,240 --> 00:24:44,064 Pazite se! -Da, gdine! -Hajde, �ove�e! 191 00:24:44,444 --> 00:24:46,970 Hajde! Hajde! Pokret! 192 00:24:48,988 --> 00:24:50,800 Spremite se! 193 00:24:56,160 --> 00:25:00,503 U pripravnosti smo, gdine. Spremni smo na izvr�enje operacije, gdine! 194 00:25:06,160 --> 00:25:11,320 Po�nimo onda. -Foks, tamo! Krejmer, ti ga pokriva�! 195 00:25:12,920 --> 00:25:16,360 Svi ostali za mnom! Hajdemo, pokret! 196 00:25:22,440 --> 00:25:26,388 Tejlor, zauzmi poziciju za paljbu! -Da, gdine! 197 00:25:37,480 --> 00:25:39,920 Foks, Krejmer, proverite vrata! 198 00:25:46,360 --> 00:25:49,720 Tejlor, otvori ta prokleta vrata! -Da, gdine! 199 00:26:04,840 --> 00:26:07,460 �isto je! -Ulazi tamo! 200 00:26:08,563 --> 00:26:10,013 Hajde! Kre�i! Kre�i! Kre�i! 201 00:26:11,000 --> 00:26:14,106 Hajde svi! U formaciju! -Hajde! 202 00:26:14,600 --> 00:26:16,744 Levo, hajdemo! Pokret, hajdemo! 203 00:26:17,191 --> 00:26:18,918 Kre�i! Kre�i! Kre�i! Hajde! 204 00:26:19,453 --> 00:26:20,790 Levo! 205 00:26:21,789 --> 00:26:23,228 Hajde! Kre�i! Kre�i! 206 00:26:29,520 --> 00:26:31,063 Stani! 207 00:26:40,800 --> 00:26:42,640 Gledajte ovo, vodni�e. 208 00:26:43,600 --> 00:26:45,865 �ujete li me, gdine? 209 00:26:52,080 --> 00:26:55,840 �ekajte malo, vodni�e. Preusmerite kameru prema prvom spratu. 210 00:26:55,875 --> 00:26:57,200 Tamo! 211 00:27:00,760 --> 00:27:03,480 �ta je ovo, Boga ti? 212 00:27:04,520 --> 00:27:08,320 Ne znam, ali ne izgleda mi dobro. 213 00:27:13,400 --> 00:27:16,440 Deluje mi kao da gledamo neki film strave i u�asa. 214 00:27:16,475 --> 00:27:18,520 Mogu vam tvrditi da je odvratno! 215 00:27:25,000 --> 00:27:27,840 Dosta je bilo! Proverite detektore pokreta! 216 00:27:45,520 --> 00:27:47,280 Ni�ta. Nema tu nikog, gdine. 217 00:27:49,560 --> 00:27:52,840 Gdine, ovo mesto je mrtvo. Nema nikoga ku�i. 218 00:27:54,280 --> 00:27:57,600 �togod se desilo ovde, to je bilo odavno. 219 00:27:57,635 --> 00:28:00,565 U redu, obezbedite podru�je. 220 00:28:00,600 --> 00:28:03,520 Va�i, idemo tamo i pro�e�lja�emo operaciono podru�je. 221 00:28:03,555 --> 00:28:05,646 �ta ako podru�je nije obezbe�eno? 222 00:28:05,681 --> 00:28:07,737 Podru�je je bezbedno. Tejlor! 223 00:28:07,934 --> 00:28:11,640 Vi i Tompson me sa�ekajte kod ulaza! Idemo tamo. 224 00:28:12,040 --> 00:28:13,340 Va�i. 225 00:28:13,745 --> 00:28:16,320 Na bezbednom smo, ne? Kapetan nas ve� �eka! 226 00:28:16,355 --> 00:28:18,402 Za�epi jebena usta, Tompson! 227 00:28:27,680 --> 00:28:30,771 Gdine, izgleda da su se ovde odvijale borbe. Neprijatelj ih je ve� �ekao, 228 00:28:30,936 --> 00:28:34,612 probali su da se odbrane, ali neprijatelj je bio nadmo�niji, 229 00:28:34,647 --> 00:28:36,080 pretpostavljam da su se zabarikadirali... 230 00:28:36,120 --> 00:28:40,440 Na�li ste le�eve? -Ne, gdine, ali imamo tragove. Nema le�eva. 231 00:28:40,475 --> 00:28:42,805 Sigurno su isparili! 232 00:28:42,840 --> 00:28:46,920 Zovi i ostale. Idemo da na�emo operacionu centralu. 233 00:28:46,955 --> 00:28:48,998 Da, gdine. Ovamo, gdine. 234 00:28:56,440 --> 00:28:58,240 Pokrivajte me! 235 00:29:33,200 --> 00:29:34,800 Ovamo, gdine! 236 00:29:38,867 --> 00:29:40,279 Isuse! 237 00:29:43,559 --> 00:29:45,375 Dragi Bo�e! 238 00:29:54,280 --> 00:29:55,845 Fetusi! 239 00:29:55,880 --> 00:29:59,640 Ovako ne�to jo� nisam video u svom �ivotu. 240 00:30:06,720 --> 00:30:10,720 �ta ho�e da postignu sa ovim eksperimentima? 241 00:30:18,564 --> 00:30:19,764 Bo�e! 242 00:30:19,880 --> 00:30:22,320 Gledajte ovo! 243 00:30:30,467 --> 00:30:32,438 Dragi Bo�e! 244 00:30:44,760 --> 00:30:47,280 Izgleda da su se za�eleli malo krvi, Barker! 245 00:30:47,281 --> 00:30:51,811 To su bile �ene zaposlene u kompaniji. U na�oj kompaniji. 246 00:30:53,680 --> 00:30:56,920 Ovde pi�e da su fetusi odstranjeni hirur�kim putem. 247 00:30:57,360 --> 00:30:59,240 Pacijenti su umrli tokom ro�enja. 248 00:30:59,884 --> 00:31:01,400 Meni ba� i ne deluju mrtvo. 249 00:31:01,480 --> 00:31:06,480 Gdine, senzor je primetio kretanje u podru�ju! 250 00:31:06,515 --> 00:31:08,685 Ima ne�ega iza nas! 251 00:31:08,720 --> 00:31:10,405 Kako to mislite, iza nas? 252 00:31:10,440 --> 00:31:13,760 Pogledajmo �ta je to! -Da, gdine! -Sklanjajte mi se s puta! 253 00:31:14,082 --> 00:31:15,540 Sklanjajte mi se s puta! -Gde mogu biti? 254 00:31:15,875 --> 00:31:18,120 Gdine, hajdemo ovim pravcem! 255 00:31:18,554 --> 00:31:20,115 Pratite me! -Naprednim korakom! 256 00:31:24,000 --> 00:31:26,400 Za�to ne odemo ku�i, vodni�e? 257 00:31:27,028 --> 00:31:29,453 Nisam trebao prihvatiti ovu misiju! 258 00:31:29,553 --> 00:31:31,158 Prestanite da mi pla�ete, momci! 259 00:31:35,920 --> 00:31:38,120 Vidim ga! -Otvorite paljbu! 260 00:31:42,498 --> 00:31:44,785 Hej! Stanite! Stanite! Prestanite sa paljbom! 261 00:31:45,120 --> 00:31:47,899 Prekidaj paljbu! Prekidaj paljbu, jebem vam! 262 00:31:50,440 --> 00:31:53,880 Gdine! Gdine, zaobi�li smo ih! -Hajdemo ovamo! 263 00:31:54,232 --> 00:31:56,389 Pokret! Svi! -Hajde, uhvatimo ih! 264 00:32:02,040 --> 00:32:06,015 Gdine, sude�i prema senzoru, ima nekoga u sektoru! 265 00:32:06,257 --> 00:32:09,677 Norman, obezbedi podru�je! Tompson, ti ide� da ih pokriva�! 266 00:32:19,160 --> 00:32:21,322 Nemojte pustite da pobegne! Moramo ga uhvatiti! 267 00:32:22,680 --> 00:32:26,960 Prema senzoru, jo� uvek se kre�e. Ali ne vidim ga, vodni�e! 268 00:32:26,995 --> 00:32:29,680 Toliko veruje� tom senzoru? 269 00:32:50,440 --> 00:32:51,960 Tu je negde! Sakrio se! 270 00:32:52,960 --> 00:32:54,600 Ali tu je! 271 00:33:02,082 --> 00:33:03,636 Ne mo�e nigde oti�i odavde! 272 00:33:34,950 --> 00:33:37,113 Isuse! -Sranje! 273 00:33:37,248 --> 00:33:39,500 �ta je to, do �avola? 274 00:33:43,840 --> 00:33:47,561 Ubijte ga, ubijte ga! Ubijte ga! 275 00:34:03,280 --> 00:34:05,840 Mrtav je, jebem ti sranje! 276 00:34:28,640 --> 00:34:30,085 �ta tra�ite? 277 00:34:30,120 --> 00:34:33,005 Li�ne podatke, informacije... 278 00:34:33,040 --> 00:34:37,160 Svaki zaposleni u kompaniji je imao identifikacionu tetova�u na ruci. 279 00:34:38,040 --> 00:34:42,110 Ba� kao kod nacista. -Da, kao kod SS-a. 280 00:34:42,145 --> 00:34:46,180 Ure�aj ih identifikuje u krugu od 20 km-a. 281 00:34:46,215 --> 00:34:48,660 Hej, na�ao sam ih! 282 00:34:48,760 --> 00:34:51,800 Izgleda da ih ima posvuda! 283 00:34:52,560 --> 00:34:55,365 Jesu li �ivi? -Jo� ne znamo. 284 00:34:55,400 --> 00:35:00,360 Izgleda da su kod magacina za namirnice. 285 00:35:03,200 --> 00:35:05,280 Da, izgleda kao jedno sre�no porodi�no okupljanje. 286 00:35:06,320 --> 00:35:08,640 A ostava je ba� jedno odgovaraju�e mesto za to. 287 00:35:10,160 --> 00:35:14,880 Hajde da ih uhvatimo. Vodni�e, vodite nas! -Hajdemo narode! 288 00:35:16,272 --> 00:35:18,636 Niste na jebenom probnom ga�anju! 289 00:35:18,671 --> 00:35:20,965 Pokret, i pazite iza le�a! 290 00:35:21,000 --> 00:35:24,480 Parker, ja ostajem ovde. Treba da uradim jo� neke analize. 291 00:36:08,400 --> 00:36:10,626 Svi vani! U formaciju! 292 00:36:10,942 --> 00:36:12,884 Pokret! Kre�i, vojni�e! 293 00:36:13,377 --> 00:36:16,017 Hajde! Pokret! Izlazi, vojni�e! 294 00:36:16,419 --> 00:36:18,012 Ovamo! 295 00:36:18,814 --> 00:36:20,717 Ti ide� napred! Pored njega! 296 00:36:21,007 --> 00:36:22,665 Idi, kre�i! 297 00:36:22,895 --> 00:36:25,023 Iza�i! Idi! Idi! 298 00:36:25,519 --> 00:36:26,953 Idi! Kre�i! 299 00:36:27,145 --> 00:36:28,626 Iza�i! 300 00:36:28,840 --> 00:36:32,400 A sad ti, idi! -Kre�i! Kre�i! -Pokrivaj ga! 301 00:36:39,519 --> 00:36:41,489 Pre�i onamo! Kre�i! Kre�i! 302 00:36:47,480 --> 00:36:50,040 Ho�u savr�enu formaciju! 303 00:36:50,140 --> 00:36:51,780 Zauzmite svoje pozicije. 304 00:36:51,880 --> 00:36:57,880 Krejmer, ti ide� desno, Lovmen, levo! 305 00:36:59,120 --> 00:37:02,400 U krugu od 40 metara, pozicija 6-2-1! 306 00:37:03,120 --> 00:37:04,760 Proverite svoje detektore! 307 00:37:11,920 --> 00:37:14,280 U redu, momci, hajdemo! 308 00:37:15,000 --> 00:37:20,880 Tejlor, ti ide� napred, Foks, ti pazi� na strane i �o�kove! 309 00:37:21,141 --> 00:37:22,570 Pokret! 310 00:37:23,829 --> 00:37:25,193 Kre�i! 311 00:37:25,720 --> 00:37:27,800 Prekinula se veza! 312 00:37:32,440 --> 00:37:34,285 Gde su ti ljudi, gdine? 313 00:37:34,320 --> 00:37:38,040 U slede�oj prostoriji, pozicija 2-1-6! 314 00:37:38,720 --> 00:37:41,200 Napred, 2-1-6! 315 00:38:02,840 --> 00:38:05,360 Gledajte bilo kakve znakove �ivota! 316 00:38:13,400 --> 00:38:16,899 Kakva je ovo govnjiva stvar? 317 00:38:17,600 --> 00:38:19,085 Odakle dolazi? 318 00:38:19,120 --> 00:38:20,600 Pojma nemam, gdine. 319 00:38:27,560 --> 00:38:29,760 Gdine, vidite li tu supstancu? 320 00:38:29,795 --> 00:38:31,200 �ta je to? 321 00:38:32,520 --> 00:38:34,880 Ne znam. 322 00:38:35,760 --> 00:38:37,560 Nastavite da idete dalje! 323 00:38:42,760 --> 00:38:44,440 Oprezno pre nego �to otvorite vatru! 324 00:38:45,520 --> 00:38:48,600 Zapamtite da tra�imo civile! 325 00:38:54,840 --> 00:38:56,600 Ostanite svi u svojoj formaciji! 326 00:39:00,080 --> 00:39:02,400 Polako. -Pazi! 327 00:39:08,160 --> 00:39:11,860 Jebem ti, ovo je ku�a strave! 328 00:39:11,861 --> 00:39:14,861 Izgleda ba� kao ku�a tvoje mame, Tompson. 329 00:39:15,960 --> 00:39:19,200 �ta je ova odvratna, jebena stvar? 330 00:39:21,550 --> 00:39:23,746 Mo�da su se zmije posrale ovde. 331 00:39:24,081 --> 00:39:26,880 Da niste ni�ta dirali! Vra�aj se u liniju, Tompson! 332 00:39:34,680 --> 00:39:37,000 Nastavite traganje. 333 00:39:38,760 --> 00:39:41,280 Ovo mesto je stvarno grozno. 334 00:39:44,960 --> 00:39:46,880 Ovo je neverovatno, gdine. 335 00:39:54,440 --> 00:39:57,000 Ovde je pakleno vru�e, vodni�e! 336 00:39:57,035 --> 00:39:59,577 Da, barem ne pada sneg. 337 00:39:59,612 --> 00:40:02,120 Dosta je sranja, Tompson! 338 00:40:05,480 --> 00:40:07,520 Nema tu ni�eg, gdine! 339 00:40:19,040 --> 00:40:20,440 Tejlor, ovamo! 340 00:40:23,520 --> 00:40:25,120 Ekslpodira! 341 00:40:26,920 --> 00:40:27,880 Ulazimo unutra! 342 00:40:39,353 --> 00:40:40,246 Neko je ve� �a�kao ovo! 343 00:40:40,560 --> 00:40:43,000 Poku�avam da ga aktiviram! 344 00:40:43,001 --> 00:40:45,885 Hajde, krenimo! Hajde! 345 00:40:52,200 --> 00:40:54,000 Deluje mi da je sve �isto, gdine! 346 00:40:54,760 --> 00:40:56,920 Odakle je ovo dospelo, do vraga? 347 00:41:05,040 --> 00:41:06,400 Pusti to! 348 00:41:09,800 --> 00:41:12,433 Hajde! Pokret! Pokret! Kre�i! Kre�i! 349 00:41:26,320 --> 00:41:29,160 �ta �e u moj kurac ovi le�evi ovde? 350 00:41:42,160 --> 00:41:45,520 Ovo mesto je prepuno obe�enim le�evima. Vidite li ih? 351 00:41:52,240 --> 00:41:55,600 �ta su radili sa ovim nesre�nicima? 352 00:41:57,756 --> 00:41:59,168 Izem ti ovo mesto! 353 00:42:10,381 --> 00:42:12,616 Ko bi uradio ovako ne�to? 354 00:42:16,534 --> 00:42:17,987 Sranje! 355 00:42:18,511 --> 00:42:20,080 Bo�e! 356 00:42:30,160 --> 00:42:32,795 Gledajte, vodni�e, jedna �ena je jo� �iva! 357 00:42:35,680 --> 00:42:38,000 Ne brini, izbavi�emo te odavde. 358 00:42:39,440 --> 00:42:42,120 Molim te, ubij me! 359 00:42:45,040 --> 00:42:46,575 Jedna �ena je jo� uvek �iva, gdine! 360 00:42:51,974 --> 00:42:54,602 �ta? Ovo nije mogu�e! 361 00:42:55,993 --> 00:42:57,586 Bo�e! 362 00:43:11,920 --> 00:43:15,202 Ovo nije mogu�e! Ovo nije mogu�e! 363 00:43:26,480 --> 00:43:28,840 Bo�e, nazad! 364 00:43:35,640 --> 00:43:37,920 Tompson! Baca� plamena! 365 00:43:39,812 --> 00:43:41,401 Vatra! 366 00:44:22,760 --> 00:44:25,040 Tompson! Baca� plamena! 367 00:44:36,920 --> 00:44:38,786 Gdine, dolaze sa svih strana! 368 00:44:38,821 --> 00:44:40,652 O �emu to pri�a�, jebote? 369 00:44:40,920 --> 00:44:43,600 Senzori su pokazali! Dolaze sa svih strana! 370 00:44:52,440 --> 00:44:55,160 �ta se to de�ava, vodni�e? Monitori ne rade! 371 00:44:55,195 --> 00:44:57,885 Izvedite ih odmah, kapetane! 372 00:44:57,920 --> 00:45:01,349 Detektor je poludeo, gdine! Opkolili su nas! 373 00:45:03,520 --> 00:45:07,398 Otvorite vatru! Pucajte na sve �to se kre�e! 374 00:45:08,334 --> 00:45:10,045 Vatra! 375 00:45:14,894 --> 00:45:16,637 Hajde! 376 00:45:17,562 --> 00:45:20,404 Udaljite se! Odmah! 377 00:45:23,672 --> 00:45:25,455 Vatra! 378 00:45:30,802 --> 00:45:32,585 Vatra! 379 00:45:40,664 --> 00:45:42,023 Udaljite se! 380 00:45:42,783 --> 00:45:44,502 Ubijte ih, i nastavite dalje! 381 00:45:51,000 --> 00:45:52,778 Nazad, vra�ajte se svi nazad! 382 00:45:52,902 --> 00:45:54,421 Kre�ite! 383 00:45:55,840 --> 00:45:57,591 Nazad, nazad, pokret! 384 00:46:01,780 --> 00:46:02,937 Idi! Idi! Gubite se odavde! 385 00:46:03,097 --> 00:46:05,431 Hajde! Zatvori jebena vrata! 386 00:46:07,949 --> 00:46:09,577 Zatvaraj, zatvaraj! 387 00:46:09,800 --> 00:46:11,120 Zatvori vrata! 388 00:46:16,852 --> 00:46:18,576 Nazad! Nazad! Vra�ajte se! 389 00:46:18,676 --> 00:46:20,128 Svi napolje! Kre�ite! Kre�ite! 390 00:46:20,593 --> 00:46:22,182 Kre�ite! Hajde! Pokret! 391 00:46:34,079 --> 00:46:35,595 Karter! 392 00:46:43,762 --> 00:46:45,232 Gade! 393 00:47:07,800 --> 00:47:09,920 Vodni�e, �ta se to doga�a? 394 00:47:10,880 --> 00:47:13,619 Nemamo kontakt sa vama! Pri�ajte mi! 395 00:47:13,821 --> 00:47:15,034 Nemamo kontakt sa vama! 396 00:47:16,400 --> 00:47:18,955 Tejlor, otvori ta prokleta vrata! 397 00:47:21,480 --> 00:47:24,851 Udaljite se, do vraga! Udaljite se, napolje! 398 00:47:24,980 --> 00:47:27,246 Napolje, iza�ite! Iza�ite! 399 00:47:39,901 --> 00:47:42,169 Skenja�u vas, gadove! 400 00:47:44,000 --> 00:47:46,920 Vodni�e, vra�ajte se, nazad! 401 00:47:47,520 --> 00:47:49,600 Vratite se! �ujete li me? 402 00:47:50,360 --> 00:47:53,560 Vodnik je mrtav, gdine. Izbavite ih odatle! 403 00:47:53,561 --> 00:47:55,560 Izbavite ih odatle! Izbavite ih odatle! -Umuknite! Umuknite! 404 00:47:55,561 --> 00:47:58,441 Zar ne shvatate da �e ih rastrgnuti na komadi�e? 405 00:47:58,476 --> 00:48:00,080 Rekao sam im da se vrate nazad! 406 00:48:00,115 --> 00:48:01,325 Vi ste idiot! 407 00:48:01,360 --> 00:48:04,000 Tejlor, nazad, vratite se do vozila! 408 00:48:04,035 --> 00:48:06,920 �ta ho�ete da uradite? 409 00:48:35,960 --> 00:48:39,252 Hajde, kre�i, gubimo se odavde! Kre�i! Kre�i! 410 00:48:42,120 --> 00:48:44,452 Pokret, hajde! Kre�i! 411 00:48:47,969 --> 00:48:49,402 Hajde! -Da, vodni�e! 412 00:48:50,627 --> 00:48:53,430 Hajde! -Ovamo! Prema nivou 1! 413 00:49:10,892 --> 00:49:12,471 Hajde! 414 00:49:14,276 --> 00:49:16,347 Nemogu�e je ubiti ih! -Ne mogu da verujem! 415 00:49:18,956 --> 00:49:20,435 Povla�enje! 416 00:49:25,365 --> 00:49:26,614 Prekinite! 417 00:49:26,740 --> 00:49:28,860 Povla�enje, hajde! 418 00:49:29,590 --> 00:49:31,818 Hej! Moramo im pomo�i! 419 00:49:31,920 --> 00:49:33,720 U redu, kre�emo! 420 00:49:40,358 --> 00:49:43,415 Hajde, povla�nje! Kre�i, kre�i! 421 00:49:46,259 --> 00:49:47,656 Hajde! 422 00:49:50,025 --> 00:49:51,932 Hajde! Mrdaj! 423 00:49:56,494 --> 00:49:57,916 Br�e malo! 424 00:49:58,680 --> 00:50:01,585 Tejlor! Pusti ih, gade jedan! 425 00:50:08,880 --> 00:50:11,988 Ni�ta ne mo�emo preduzeti! Hajde! Put pod noge! 426 00:50:13,600 --> 00:50:15,440 Zatvori jebena vrata! 427 00:50:25,487 --> 00:50:27,750 Upali se, jebem ti! 428 00:50:30,080 --> 00:50:33,854 Be�imo odavde! -Re�imo se ovih gadova! 429 00:50:40,720 --> 00:50:42,400 Sranje! Kre�i! 430 00:50:45,800 --> 00:50:48,240 Smiri se, ovde smo na bezbednom! 431 00:51:17,785 --> 00:51:19,298 Kurvin sine! 432 00:51:33,560 --> 00:51:34,960 �ta se desilo sa kapetanom? 433 00:51:34,995 --> 00:51:37,280 Udario je glavu. 434 00:51:41,680 --> 00:51:44,280 Ovi gadovi su nas skoro pobili! 435 00:51:44,320 --> 00:51:47,215 Hej, �uli ste ovo? -Dosta! 436 00:51:47,880 --> 00:51:50,440 Vra�ajte se na svoje pozicije, sad! 437 00:51:52,080 --> 00:51:57,960 Vodnik i njegov kompanjon su �ivi! Imamo signal, samo slab! 438 00:51:59,480 --> 00:52:01,205 Vratimo se po njih! 439 00:52:01,240 --> 00:52:03,765 Poludela si? Ja se ne vra�am tamo! 440 00:52:03,800 --> 00:52:07,040 Ne smemo pustiti da dospu u neprijateljeve ruke! 441 00:52:07,075 --> 00:52:08,640 Ne mo�emo im pomo�i. 442 00:52:11,040 --> 00:52:13,280 Sad su ve� postali isti kao oni. 443 00:52:14,280 --> 00:52:16,285 Vi�e nisu na� kompanjon. 444 00:52:16,320 --> 00:52:20,160 Istina? Ka�ite nam da nije tako! 445 00:52:20,280 --> 00:52:22,725 Moramo ih ostaviti iza nas. 446 00:52:22,760 --> 00:52:26,765 Ali moramo im uni�titi bazu, svakoga ko je tamo. 447 00:52:26,800 --> 00:52:31,260 Ovo je ludo. Zaboravljate da ova ustanova ko�ta jako puno para! 448 00:52:31,360 --> 00:52:34,205 Ne�emo doneti nagle odluke. 449 00:52:34,240 --> 00:52:36,860 O�igledno je da smo otkrili jednu bitnu, novu vrstu 450 00:52:36,960 --> 00:52:40,200 i ne verujem da iko od nas ima prava da ih istrebi! 451 00:52:40,235 --> 00:52:42,645 Mo�da jo� niste primetili... 452 00:52:42,680 --> 00:52:45,920 ali ova bitna, nova vrsta, o kojem pri�ate, �e ispra�iti na�e guzice! 453 00:52:45,960 --> 00:52:48,760 Slu�ajte, kao predstavnik kompanije Tajler Ink, 454 00:52:48,761 --> 00:52:50,761 odbijam da prihvatim tu opciju! 455 00:52:50,800 --> 00:52:53,040 Ovo je vojni�ka operacija! 456 00:52:53,441 --> 00:52:55,341 Po�to se kapetan Jurgen povredio, 457 00:52:55,440 --> 00:52:58,400 a vodnik Zamora umro, ja preuzimam kontrolu! 458 00:52:58,401 --> 00:53:02,000 I ne�emo oti�i pre nego �to uni�timo ovo prokleto mesto! 459 00:53:07,480 --> 00:53:09,240 Da, ali kako? 460 00:53:11,440 --> 00:53:14,240 Na�alost, prijemnik je o�te�en, 461 00:53:14,275 --> 00:53:16,057 ne mo�emo ga koristiti. 462 00:53:16,092 --> 00:53:17,805 Ure�aj se pokvario. 463 00:53:17,840 --> 00:53:22,200 Neko treba manualno da popravi antenu. 464 00:53:22,235 --> 00:53:25,677 Zna�i, neko treba da iza�e tamo? 465 00:53:25,712 --> 00:53:29,120 Naravno, me�u ta gladna bi�a! 466 00:53:29,155 --> 00:53:31,080 Ne ra�unajte na mene. 467 00:53:31,115 --> 00:53:32,445 Ja �u i�i! 468 00:53:32,480 --> 00:53:34,925 Naspram ovih super ljudi, 469 00:53:34,960 --> 00:53:37,120 ja sam ekspert za elektroniku i antene. 470 00:53:53,800 --> 00:53:55,440 Krejmer, koliko ti vremena treba? 471 00:53:55,475 --> 00:53:57,877 Kad stignem na lokaciju... 472 00:53:57,912 --> 00:54:00,245 treba�e mi sat vremena da podesim antenu, 473 00:54:00,280 --> 00:54:03,520 i potraja�e dok uspostavim komunikaciju sa podmornicom. 474 00:54:04,786 --> 00:54:06,336 Va�i. 475 00:54:07,560 --> 00:54:09,060 Puno sre�e. 476 00:54:38,320 --> 00:54:40,260 Vas trojica, proverite podru�je. 477 00:54:40,360 --> 00:54:41,660 �ekajte! 478 00:54:44,160 --> 00:54:49,210 Svi smo ve� umorni, molim vas, budite oprezni. Razumeli ste? 479 00:54:49,561 --> 00:54:52,933 Budite obazrivi. Ne smemo dopustiti da u�u ovamo. 480 00:54:53,054 --> 00:54:54,840 A sad, idite. -Da, gdine! 481 00:54:54,875 --> 00:54:56,360 Hajdemo, ljudi. 482 00:55:13,400 --> 00:55:16,720 Krejmer, uspela si da popravi� antenu? 483 00:55:16,755 --> 00:55:18,325 Deset minuta i gotovo. 484 00:55:18,360 --> 00:55:21,160 Da�u im na�u poziciju da nas mogu spasiti. 485 00:55:21,195 --> 00:55:23,400 U redu. �eka�emo te. 486 00:55:48,160 --> 00:55:51,885 Uspela sam, proba�u uspostaviti vezu sa njima! 487 00:55:51,920 --> 00:55:54,520 Krejmer �e uskoro uspostaviti kontakt sa podmornicom. 488 00:55:54,555 --> 00:55:56,560 U redu, spremimo se. 489 00:56:11,360 --> 00:56:16,920 Uspostavljena je veza. Sad ve� mogu poslati poruku. Prijem. 490 00:56:51,480 --> 00:56:53,080 Sad smo u velikim govnima! 491 00:56:53,115 --> 00:56:54,520 Za�epi jebena usta! 492 00:57:03,280 --> 00:57:05,680 Bolje da zabarikadiramo laboratoriju. 493 00:57:05,715 --> 00:57:09,120 Do�i �e ovamo. 494 00:57:20,040 --> 00:57:22,400 Kad se vra�a podmornica? 495 00:57:22,435 --> 00:57:23,525 Za oko 20 dana. 496 00:57:23,560 --> 00:57:27,580 20 dana? Ne�emo izdr�ati ni 24 sata! 497 00:57:27,615 --> 00:57:31,600 Ta bi�a �e nas rastrgnuti na komadi�e! 498 00:57:31,640 --> 00:57:33,400 Pona�aj se kao vojnik! 499 00:57:34,240 --> 00:57:37,520 Slu�ajte, ja �u biti tamo, analazira�u par uzoraka. 500 00:57:58,120 --> 00:58:00,400 Moris, �elim da uni�tite te uzorke 501 00:58:00,540 --> 00:58:02,500 nakon �to ste ih ispitali, va�i? 502 00:58:03,200 --> 00:58:06,480 G. Barker mi je dao par konkretnih uputstva. 503 00:58:06,520 --> 00:58:09,720 Treba ih odr�ati u �ivotu i odneti Tajler Ink-u. 504 00:58:09,755 --> 00:58:11,285 Prosta stvar. 505 00:58:11,320 --> 00:58:13,960 Gledajte, ovi uzorci vrede par miliona dolara 506 00:58:13,995 --> 00:58:15,765 i pripadaju na�oj kompaniji. 507 00:58:15,800 --> 00:58:19,920 Ako ste pametni, ne�ete se protiviti, nego �ete spa�avati svoj �ivot. 508 00:58:20,480 --> 00:58:23,520 Jest li poludeli? Kako mo�ete da mislite na ovakve stvari 509 00:58:23,555 --> 00:58:25,840 kada su ta opasna stvorenja napolju? 510 00:58:25,875 --> 00:58:28,045 To mi je posao. 511 00:58:28,080 --> 00:58:30,120 Parker, kurvin sine! 512 00:58:30,155 --> 00:58:32,160 Prevarili ste me! 513 00:58:32,880 --> 00:58:36,680 Ali obe�avam vam, ne�ete se izvu�i tako lako! 514 00:58:36,681 --> 00:58:40,681 U�ini�u sve da vas spre�im u ovome. 515 00:58:40,682 --> 00:58:42,682 Jako ste me razo�arali, znate, �eron? 516 00:58:42,683 --> 00:58:45,683 O�ekivao sam vi�e od vas, mislio sam da ste pametnija. 517 00:58:49,360 --> 00:58:54,000 Drago mi je �to sam vas razo�arala, Parker. 518 00:58:58,640 --> 00:59:00,320 Za�to se ne odmorite malo? 519 00:59:04,880 --> 00:59:10,464 Uzmite ovo, za svaki slu�aj, ako �elite da me kasnije kontaktirate. Va�i? 520 00:59:13,840 --> 00:59:15,920 Ne�u da umrem kao ostali. 521 00:59:16,680 --> 00:59:20,200 Ako se slu�ajno pretvorim u jednog od njih... obe�avate da...? 522 00:59:21,040 --> 00:59:23,920 U tom slu�aju... da, tako �u postupiti. 523 00:59:24,800 --> 00:59:27,040 Vi, i ja isto. 524 00:59:27,965 --> 00:59:29,295 Va�i? 525 00:59:30,157 --> 00:59:31,571 Va�i. 526 00:59:31,800 --> 00:59:35,080 U redu, nadajmo se da se to ne�e desiti, va�i? 527 00:59:36,640 --> 00:59:38,338 Uzgred... 528 00:59:41,115 --> 00:59:44,014 da vam predstavim mog najboljeg drugara... 529 00:59:44,487 --> 00:59:46,331 baca�a plamena. 530 00:59:46,492 --> 00:59:48,593 I sve to mo�e da izvede za dve sekunde. 531 00:59:52,440 --> 00:59:54,000 Prili�no je te�ak. 532 00:59:57,040 --> 00:59:59,440 Kako da ga koristim? 533 00:59:59,475 --> 01:00:00,885 Lako. 534 01:00:00,920 --> 01:00:02,720 Prvo ciljate. 535 01:00:03,840 --> 01:00:07,680 Povu�ete obara� i saspete ceo �ar�er. 536 01:01:04,200 --> 01:01:05,920 Pomo�, Tejlor, pomo�! 537 01:01:17,440 --> 01:01:20,120 Tejlor, �ujete li me? Tejlor! 538 01:01:20,332 --> 01:01:22,213 �ujete li me? Tejlor! 539 01:01:22,348 --> 01:01:26,060 Moramo se odupreti par dana, a posle �e do�i neko po nas. 540 01:01:29,960 --> 01:01:32,650 Samo par dana, mo�emo mi to. 541 01:01:32,964 --> 01:01:34,449 Ako do�u po nas. 542 01:01:35,735 --> 01:01:39,692 Moramo misliti i na to, na svaki mogu�i scenario. 543 01:01:39,978 --> 01:01:41,367 Nemogu�e. 544 01:01:42,453 --> 01:01:44,157 Tejlor! 545 01:02:54,800 --> 01:02:57,534 Bo�e! Tompson, ostali, do�ite! 546 01:03:15,044 --> 01:03:16,260 Sranje! 547 01:03:16,425 --> 01:03:18,261 Sranje! Otvori se! 548 01:03:21,360 --> 01:03:23,755 Tompson, raznesi ta jebena vrata! 549 01:03:30,925 --> 01:03:32,591 Ostavi je na miru! 550 01:03:52,120 --> 01:03:53,880 Parker je bio! 551 01:03:55,160 --> 01:03:57,840 Nije mi jasno. Za�to bi uradio tako ne�to? 552 01:03:59,320 --> 01:04:05,160 Hteo je da bude siguran da mo�e odvesti ova bi�a Tajler Inku. 553 01:04:05,320 --> 01:04:08,960 Da, ali mi smo ga uhapsili! -Da. 554 01:04:08,961 --> 01:04:11,281 To je bila jedina stvar �to je mogao da uradi, 555 01:04:11,476 --> 01:04:13,236 da bude siguran da ga niko ne mo�e zaustaviti. 556 01:04:13,442 --> 01:04:16,608 Da ih po�alje u zombijeve kand�e, kao �to je radio i sa mnom! 557 01:04:17,235 --> 01:04:20,649 A posle kad bi se vratio, izmislio bi jednu pri�u. 558 01:04:20,684 --> 01:04:22,245 Smatraj sebe mrtvim, seronjo! 559 01:04:22,280 --> 01:04:24,280 Ovo su samo re�i. Ne znam o �emu pri�a. 560 01:04:24,315 --> 01:04:26,565 Jo� uvek je u �oku! 561 01:04:26,600 --> 01:04:32,080 Znate Parker, ne znam koja je vrsta gora... 562 01:04:32,115 --> 01:04:34,897 vi ili Tajler Ink... 563 01:04:34,932 --> 01:04:37,680 ili ti zombiji napolju. 564 01:04:39,520 --> 01:04:43,760 Re�imo se ovog bednika! -Ne, mora da se vrati. 565 01:04:43,795 --> 01:04:46,285 Momci! Momci! Ure�aj je detektovao kretanje! 566 01:04:46,320 --> 01:04:50,720 Kretanje iz svih strana! -Gdine, sti�u sa svih strana! 567 01:04:50,755 --> 01:04:53,440 Bo�e! Nismo napravili barikadu! 568 01:05:13,240 --> 01:05:14,600 Ubijte ih! 569 01:05:26,360 --> 01:05:28,160 Vani, vani! 570 01:05:55,960 --> 01:05:59,000 Hajde, napolje svi! 571 01:06:33,760 --> 01:06:36,445 Otvori vrata, gade! 572 01:06:36,480 --> 01:06:39,060 Moramo i�i drugim pravcem! -Evo ih, dolaze! 573 01:06:40,958 --> 01:06:42,552 Sranje! 574 01:06:48,701 --> 01:06:53,398 Gdine! Mislim da imamo poziv za pomo�! 575 01:07:04,600 --> 01:07:06,908 Ovde podmorinca a H-35, 576 01:07:07,080 --> 01:07:10,208 dajte nam svoju poziciju, za tri sata �emo sti�i do odredi�ta. 577 01:07:10,385 --> 01:07:12,616 Za tri sata, ponavljam, za tri sata! 578 01:07:13,040 --> 01:07:16,465 Po�urite! Hej ljudi, stvari se po�inju otimati kontroli ovde! 579 01:08:38,040 --> 01:08:41,280 Hej Tejlor, molim te, oslobodi me odavde! 580 01:08:41,315 --> 01:08:42,605 Probaj da izdr�i�! 581 01:08:42,640 --> 01:08:44,440 Molim te, otvori vrata! 582 01:08:46,015 --> 01:08:48,240 Jebem ti! Izdr�i, vojni�e! 583 01:08:48,440 --> 01:08:51,280 Moramo nekako u�i unutra. Hajdemo! 584 01:08:56,040 --> 01:08:58,215 Tejlor! -Gdine! 585 01:08:58,345 --> 01:08:59,988 Sranje! 586 01:09:21,880 --> 01:09:24,840 Jebeni gadovi, ubi�u vas sve! 587 01:09:50,432 --> 01:09:52,039 Gadovi! 588 01:09:56,542 --> 01:09:58,075 Hajdemo! 589 01:09:58,521 --> 01:10:00,019 Moramo i�i dalje! 590 01:10:02,626 --> 01:10:06,240 �ta radi�? Hajde! -Probaj barem da spase� sebe, Kevin! 591 01:10:06,879 --> 01:10:09,132 A ja �u probati da ih zadr�im! 592 01:10:10,522 --> 01:10:14,000 Ne! Uradi�emo zajedno! 593 01:10:51,680 --> 01:10:55,143 Hajdemo! Hajdemo! 594 01:11:15,880 --> 01:11:18,405 Prokletnici me ne�e uhvatiti �ivog! 595 01:14:14,320 --> 01:14:17,360 Imam neka posla. Ne mrdajte odavde. 596 01:14:18,991 --> 01:14:20,524 Ko se mrda? 597 01:16:12,920 --> 01:16:14,340 O, Bo�e! 598 01:17:09,240 --> 01:17:10,840 �ta je ovo? 599 01:17:24,202 --> 01:17:26,545 O, Bo�e! 600 01:21:55,400 --> 01:21:57,800 �ta �e� sad da radi�, �eron? 601 01:21:57,835 --> 01:22:00,757 Tvoja bitka je beznade�na. 602 01:22:00,792 --> 01:22:03,645 Zovem ih svojim mali�anima. 603 01:22:03,680 --> 01:22:07,240 Ja sam ih stvorio. Ja sam im otac. 604 01:22:07,275 --> 01:22:10,765 Svi�aju ti se moja deca, �eron? 605 01:22:10,800 --> 01:22:13,040 Ho�e� da postane� kao oni? 606 01:22:13,800 --> 01:22:19,780 Hajde, bilo bi tako slatko postati uzvi�ena rasa! 607 01:22:20,203 --> 01:22:26,140 Ne! Ti i tvoja odvratna deca �e nestati sa lica zemlje! 608 01:22:26,640 --> 01:22:28,845 Ali ti me ne razume�. 609 01:22:28,880 --> 01:22:31,325 Uskoro �eo svet �e biti na�. 610 01:22:31,360 --> 01:22:36,880 Gre�i�! Oti�i �e� u pakao sa svojom prokletom rasom! 611 01:26:05,440 --> 01:26:07,480 Tr�i! Be�i! Spasi se barem ti! 612 01:26:08,680 --> 01:26:11,080 Ne, obe�ala sam da �emo ostati zajedno! 613 01:26:13,560 --> 01:26:14,880 Zbogom, �eron! 614 01:26:15,749 --> 01:26:17,485 Ne! 615 01:26:34,000 --> 01:26:35,940 Be�i, �eron! 616 01:26:40,967 --> 01:26:42,764 Be�i za svoj �ivot! 617 01:27:49,400 --> 01:27:54,982 Prevod: baglyaspeter 618 01:28:06,420 --> 01:28:11,960 Ne, ne�u re�i nijednu re� dok ne zavr�im svoj film! 619 01:28:13,588 --> 01:28:17,649 �ao Bruno... 620 01:28:17,649 --> 01:28:24,649 POSETITE WWW.PODNAPISI.NET 45441

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.